Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη-Δείτε τα 28 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 3933/1264Α3/29.6.2018 απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
– Εισηγητής: : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
2. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 40730/3.8.2018 απόφασης ένταξης της πράξης “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φιλιατών” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”
– Εισηγητής: : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV” στον άξονα προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας”
– Εισηγητής: : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Μαθητική Εστία του Δήμου Φιλιατών.
– Εισηγητής: : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
– Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος , Παππά Ουρανία
6. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2017 και 2018.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
7. Εξέταση αιτήματος: Εταιρείας Ανάπτυξης Λειά Μουργκάνας Θεσπρωτίας « Περί χαρακτηρισμού Ξενοδοχειακής Επιχείρησης στην Τ.Κ.ΛΙΑΣ ως εποχικής…
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
8. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ..
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
9. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 122/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα : <<Δημοπράτηση έκτασης 515,03 τ.μ. στη θέση << Φυλάκιο Μαυρομάτη>> της Τ.Κ. Σαγιάδας για την λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών>>
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

10. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 123/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: <<Δημοπράτηση έκτασης 56 τ.μ. στον οικισμό της Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου για τη λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών>>
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
11. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας , ενός καταστήματος στο Ισόγειο του τέως Δημαρχείου του Δήμου Φιλιατών .
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
12. 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ” Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (περιοχή Λιάτσιλα)”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση –Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας, Β΄ υποέργο Δίκτυο Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ” Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής (Λούτσα) περισυλλογής νερού στο όρος Τσαμαντά της Τ.Κ. Τσαμαντά ”
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού προς Νοσοκομείο Φιλιατών».
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –συντήρηση δρόμων Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου».
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –συντήρηση δρόμων Τ.Κ. Μαλουνίου».
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και πλακόστρωση στον χώρο του νεκροταφείου Παλαιοκκλησίου».
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής (Λούτσα) περισυλλογής νερού στο όρος Τσαμαντά της Τ.Κ. Τσαμαντά».
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
22. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Αγ. Νικολάου, Αγ. Πάντων και Κάτω Ξεχώρου”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
23. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Λίστας και Καλλιθέας”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
24. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Αποκατάσταση δρόμου στην Δ.Κ. Φιλιατών”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
25. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Σίδερης, Βρυσέλλας, Τρικορύφου, Ασπροκκλησίου”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
26. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Αποκατάσταση δρόμου προς «Μετόχι» στην Τ.Κ. Αγίων Πάντων του Δήμου Φιλιατών”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
27. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

28. Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας “Κοπή παρόδιας βλάστησης για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών”.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *