Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 3ο: Αποδοχή χορηγίας από το ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 64/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 5ο: Διάθεση της πίστωσης και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης και των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος Γκούρας».
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 6ο: Έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια».
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ. 28/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υλικά Έργων Υποδομής της Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υλικά Έργων Υποδομής λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων».
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 12ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός πίλαρ – πίνακα στην Τ.Κ. Πλαταριάς.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων για την εκποίηση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης Ε= 5.987,42 τμ, από το με αριθ. 425 τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 14ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση έκτασης Ε= 5.256,83 τμ, από το με αριθ. 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς διανομής έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Ελένης ΔΗΜΑ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της με Κ.Α.: Π030801 στην 3η Πολεοδομική Ενότητα Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Λάμπρου ΛΙΟΝΤΟΥ του Ηλία περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Αγαθής ΑΛΕΞΙΟΥ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Σταυρούλας ΤΣΕΚΟΥΡΑ του Σπυρίδων περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΤΖΑΒΕΛΛΑ του Παναγιώτη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Παρασκευής ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΠΑΠΠΑ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Ευδοκίας ΜΑΝΘΑ του Χαραλάμπου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΜΑΝΘΑ του Χαραλάμπου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Δημητρίου ΜΑΝΘΑ του Χαραλάμπου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Ευγενίας ΜΑΝΘΑ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Αθηνάς ΜΑΝΘΑ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *