Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 23 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο

Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ.81/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του αριθ.7/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηγουμενίτσας», καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση της μελέτης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο

Διάθεση – ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο

Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμων στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για ένα έτος».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο

Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης & λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο

Έγκριση του αριθ.1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο

Επί αιτήσεως Δημητρίου ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο

Επί αιτήσεως Δημητρίου ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο

Επί αιτήσεως Γεωργίας ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο

Επί αιτήσεως Φωτίου ΜΠΕΖΑ του Νικολάου, Γεωργίου ΜΠΕΖΑ του Νικολάου και κληρονόμων Χρήστου ΜΠΕΖΑ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο

Επικύρωση της με αριθ. 764/9855/05-7-2018 Απόφασης Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 22/2018 και 28/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο

Επί αιτήσεως Ιωάννη ΚΟΛΙΟΥΣΗ για αποζημίωση επικειμένων σε ιδιοκτησία του στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο

Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δημητρίου για αποζημίωση επικειμένων σε ιδιοκτησία του Ιωάννη ΖΩΗ, στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο

Ανάκληση της με αριθμό 83/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας επί των αιτήσεων Άγγελου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αχιλλέα και Κωνσταντίνου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης σε ιδιοκτησία τους στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο

Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ κατά Δήμου. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει το πρακτικό συμβιβασμού και να εκπροσωπήσει το Δήμο στο δικαστήριο. Παροχή εντολής στο δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ερρίκο Μητσιώνη να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 07/9/2018 προκειμένου να καταθέσει το πρακτικό ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *