Προκήρυξη ενός προγράμματος ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Share Button

ESPA 2014-2020Η προκήρυξη ενός προγράμματος ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου έγινε γνωστή. Αναλυτικά:

Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Παρεμβάσεις κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός εργαστηρίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • ΤΕΙ Ηπείρου
 • Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 29/2/2016 έως 13/5/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.peproe.gr/, υποβάλλεται υπογεγραμμένη και εγγράφως.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (όπως καταστατικά φορέων, κανονιστικές αποφάσεις, υπογεγραμμένη και εγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση), υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Απόφαση Αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, και βεβαίωση/δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Όλες οι τεχνικές μελέτες (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένο), οι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), υποβάλλονται εγγράφως.
 • Έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες και ενέργειες που έχει προβεί ο φορέας, προκειμένου να εξεταστεί η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προτεινόμενη πράξη, εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Δελτία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του Δικαιούχου, σύμφωνα με τον οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
 • Έκθεση τεκμηρίωσης για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Η ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας http://www.peproe.gr/. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *