Έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Ηγουμενίτσας στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΑπόσπασμα από το Πρακτικό 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

Αριθμός Απόφασης 168/2016 ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για την ίδρυση Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) στον Δήμο Ηγουμενίτσας και κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.»

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11965/3-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα χωριστά από τα μέλη του, ως και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Σε σύνολο εικοσιεπτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα εικοσιδύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.-Μαρτίνης Δονάτος (Πρόεδρος) 2.-Κοσιώρης Σπυρίδων (Γραμματέας) 3.-Μήτσης Σωτήριος 4.-Κώστας Ελευθέριος 5.-Γκίκας Μιχαήλ 6.-Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7.-Λώλης Ηλίας 8.-Κοτσώνη Αλεξάνδρα 9.-Φουσέκης Γεράσιμος 10.-Πάκος Δημήτριος 11.-Τζώρτζης Απόστολος 12.-Μυριούνης Ευάγγελος 13.-Μπαρμπαβασίλογλου Νικόλαος 14.-Ντάνης Βασίλειος 15.-Καραλή Χριστίνα (Αντιπρόεδρος) 16.-Ευστρατίου Μιχαήλ 17.-Μακρής Γεώργιος 18.-Κάτσιος Χρήστος 19.-Γόγολος Ιωάννης 20.-Γούλα Δήμητρα 21.-Δήμας Θεόδωρος 22.-Παππάς Θωμάς, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος, 23.-Σούρλα Παναγιώτα, προσήλθε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος . _ . _

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Τσουμάνης Κων/νος, 2.-Ντάνης Γεώργιος, 3.-Νταής Ανδρέας, 4.-Γκόλιας Βασίλειος,

( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ).

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου κ.Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διακοπείσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87), το θέμα «Έκφραση γνώμης για την ίδρυση Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) στον Δήμο Ηγουμενίτσας και κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.»

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

ομόφωνα αποφασίζει

Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, για τους λόγους που στην εισήγησή του ο κ. Δήμαρχος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71417Δ3/27-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1./2589/1-6-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με το οποίο ζητάει από τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στο Δήμο Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα ίδρυση Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Ηγουμενίτσας.

Προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Δημάρχου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71417Δ3/27-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1./2589/1-6-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών του,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συμφωνεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. πρωτ. Φ.2.1./2589/1-6-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Ηγουμενίτσας στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας και βεβαιώνει τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2016.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *