Δήμος Ηγουμενίτσα: Εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας

Share Button

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών, όπως περιγράφονται παρακάτω και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.                                

                                                             Τ.Κ. Πέρδικας

α) Παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΜΒΑΔΟΝΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ
Παραλία Καραβοστάσι πόστο   Α ( 20χ25)500   τ. μ.)
A/AXY
Α1179803.314360898.08
Α2179825.674360898.08
Α3179825.674360920.44
Α4179803.314360920.44
Παραλία Καραβοστάσι πόστο Β (20χ25)500   τ. μ.
A/AXY
Β1179828.464360767.11
Β2179850.824360767.11
Β3179850.824360789.47
Β4179828.464360789.47
Παραλία Καραβοστάσι   πόστο   Γ (20χ25)500   τ. μ.
A/AXY
Γ1179871.854360645.07
Γ2179894.214360645.07
Γ3179894.214360667.43
Γ4179871.854360667.43

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.

 

Β) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΜΒΑΔΟΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Παραλία Αρίλλας νότιο τμήμα (40χ5)200 μ2
ΣημείοXY
0179956.9544362340.092
1179965.6074362335.079
2179955.5824362317.774
3179946.9294362322.786
4179956.9544362340.092
Παραλία Αρίλλας βόρειο τμήμα(40χ5)200 μ2
ΣημείοXY
0180010.5224362554.335
1180020.4654362553.266
2180018.3274362533.381
3180008.3854362534.449
4180010.5224362554.335

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.400 €.

Παραλία Αρίλλας (θαλάσσια μέσα αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα   Τ.Κ. Πέρδικας
ΣημείοXY
0179942.7744362306.071
1179944.5954362309.498
2179941.1804362311.312
3179939.3604362307.885

             Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

                     Παραλία Αγία Παρασκευής (θαλάσσια μέσα αναψυχής 15 μ2)

 
ΣημείοXY
0178916.5894366042.410
1178918.8754366045.545
2178915.7514366047.823
3178913,4654366044.689

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

Γ) Παραλία ΜΕΓΑ ΝΤΡΑΦΙ 500 τ.μ (ομπρέλες ξαπλώστρες)                                  

ΣημείοXY
0178472.5984366781.716
1178480.8084366796.220
2178454.7014366810.999
3178446.4904366796.495
4178472.5984366781.716

                      

          

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.                                        

                                                           Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ

                                                ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

                                     Παραλία ΖΑΒΙΑ πόστο 1 εμβαδού 500 μ2

ΣημείοXY
0176895.7264367667.009
1176883.9454367678.798
2176862.7254367657.592
3176874.5064367645.803

 Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.

                                  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παραλία Μέγα Άμμος στο κέντρο αυτής πόστο 15μ2

ΣημείοXY
0177519.4484367382.863
1177519.4484367386.743
2177515.5814367386.743
3177515.5814367382.863
4177519.4484367382.863

  Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

                                             

                                                

                                                               ΚΑΝΤΙΝΕΣ

                   Παραλία Ζάβια ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2

 
ΣημείοXY
0176906.7004367671.475
1176906.7004367675.355
2176902.8304367675.355
3176902.8304367671.475
4176906.7004367671.475

                   Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας   ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.                          

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία ( άρθρο 3 παρ.1 περιπτ.Β της ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄) ΚΥΑ .

2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄) ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2018 -2019, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για την χρήση από καντίνα , αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καντίνας σε ισχύ ( αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η δημοπρασία για όλες τις παραπάνω θέσεις, θα διεξαχθεί στις 30-03-2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00΄ έως 10:30΄για τα πόστα ομπρελοκαθισμάτων και 10:30’ έως 11:00΄ για τα πόστα θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.