Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Share Button

ergasiaΤις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. 

Συνοπτικά:

Α.Σ.Ε.Π.-Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εδρεύει στην Π.Ε.Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9 Ε.Ε.Π. Νομικοί με εξειδίκευση στο Δίκαιο Ανταγωνισμού ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ε.Α.

2 Ε.Ε.Π. Οικονομολόγοι με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού), Ε.Α.

1)Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται πέραν του κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο των συγκεκριμένων θέσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Τονίζεται ότι, χωρίς την υποβολή των στοιχείων αυτών με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

2) Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς και την πρόσθετη συνεκτιμώμενη εμπειρία, πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Ε.Ε.) τα πεδία τα σχετικά (για την εμπειρία) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ,
Αίτηση για Προκήρυξη,
3Ε/2016,
Κατηγορία: ΕΕΠ,
Τ.Θ. 14308,
Τ.Κ. 115 10.

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται προς τους υποψηφίους που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, να καταθέτουν και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε ένα από αυτά, για το ταχύτερο της διαδικασίας.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην «ΑΙΤΗ-ΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του N. 1599/1986.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-12-2016.

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 4Κ/2016): Πλήρωση 52 θέσεων τακτικού προσωπικού Π.Ε

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 28ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Τετάρτης.

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 999/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 346/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001592191
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 979/07-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 345/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001572289

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1058/20-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 348/19-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκή Ιστορία» του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27 -12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001633058

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *