Με 24 θέματα η σημερινή τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017 του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος. β) Εκπρόσωπος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2019. -Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος. β) Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών

Τέλος, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” (ΠΑΚΠΠΟ). -Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ”.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.

“ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”. -Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ”.

ΘΕΜΑ 4ο Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για έργα παρέμβασης στα Δημοτικά κτίρια που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί: Παραποτάμου – Νέας Σελεύκειας και Πλαταριάς, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017. -Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ”.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου – Περιπτέρου στο Καραβοστάσι Πέρδικας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση λειτουργίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, για το έτος 2019, της υπηρεσίας είσπραξης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 24ωρης λειτουργίας για το έτος 2019 της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Καθορισμός αριθμού, θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο ΚΔΑΠ «ΔΙΑΥΛΟΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση υπαίθριου θεάτρου Ηγουμενίτσας με το δίκτυο ύδρευσης» προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση γεφυρών Δήμου Ηγουμενίτσας από πλημμύρες» και χορήγηση παράτασης. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος Γκούρας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: “Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου” για ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εξέταση αιτήσεως των κ.κ. Παπαθανασίου Αθανάσιου, Παπαθανασίου Αικατερίνης, Λιόλιου Χαράλαμπου και Βλάχου Παναγιώτη, κατοίκων Τ.Κ.

Πλαταριάς , για την κατασκευή με δικά τους έξοδα του προβλεπόμενου δρόμου στο εγκεκριμένο σχεδίο πόλεως Πλαταριάς, μεταξύ των Ο.Τ. 17Α και Ο.Τ.19. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Πέρδικας (αριθμ. τεμ. 2066 Αγροκτήματος Πέρδικας) του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Κατανομή ποσού 90.723,71 € (Δ’ Κατανομή) στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση της με αριθμ.110/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση της με αριθμ.113/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σελεύκειας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση της με αριθμ. 35/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 22ο Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *