Ολες οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ (εγκύκλιος)

Share Button
Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των α σφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών
και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα, από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς.
Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων
παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με την πιο πάνω (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι Αυτοαπασχολούμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:
α. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς
β. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχι στον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw.
γ. Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε
επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη
Αγροτικών συνεταιρισμών.
ε.Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικ
ών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
στ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα Οικογένειας σε περίπτωση Οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.
ζ. Οι μοναχοί που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
η. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο Κοινοτικό Καθεστώς περί ενθάρρυνσης της παύσης γεωργικών δραστηριοτήτων (Κανονισμός ΕΟΚ αρθρ. 1096/88). Ειδικότερα,
αγρότες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι, μετά την παύση της γεωργικής
δραστηριότητας, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους
δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
θ. Τα π ρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 ή θα
υπαχθούν μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές του διατάξεις.

Δείτε τη βάση του υπολογισμού των εισφορών και όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *