Παρθενική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 25 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1οΑναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

 
ΘΕΜΑ   2οΈγκριση – επικύρωση της διαδικασίας ενδοδικαστικού συμβιβασμού και του πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού που αφορά τα διάδικα μέρη ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Ε και Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την εισήγηση της με αριθμ. 168/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3οΠρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», στο Δήμο Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΠρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΛήψη νέας απόφασης για μεταφορά του προσωπικού ΙΔΟΧ και του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΑύξηση ωρών εργασίας  καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας  ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΕκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος της ΤΚ Αγίας Μαρίνας για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8οΕπί αιτήσεως κληρονόμων Τηλέμαχου Κανάκη του Θωμά για τροποποίηση της με αριθμό 269/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το όνομα του ιδιοκτήτη του προς ανταλλαγή ακινήτου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΕπί αιτήσεως κ. Τσάντου Χρήστου του Γεωργίου για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην Κοινότητα Πέρδικας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση φιλοξενίας εθελοντών κτηνιάτρων στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΤροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αυτής που αφορά τη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ. «Δ.Ε.Υ.Α.Η.».

 

ΘΕΜΑ 13οΤροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» που αφορά τη σύνθεση – συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτική Σύμβουλος.

 

 
ΘΕΜΑ 14οΤροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» που αφορά τη σύνθεση – συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτική Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 15οΈγκριση υλοποίησης  του έργου με τίτλο “Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings” και Ακρωνύμιο “TARGET”, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Επικεφαλής Εταίρος (LP).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΈγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries” και  Ακρωνύμιο “SMARTiMONY” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020» στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2  &  Θεματικό  Στόχο 2.1 ως Εταίρος (ΡΒ).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΈγκριση συμμετοχής στην πρόταση συνεργασίας με τίτλο “Thriving Streets” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III ως εταίρος.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΈγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο “Thriving Streets” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III ως εταίρος.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΈγκριση συμμετοχής στην πρόταση συνεργασίας με τίτλο “inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE” και ακρωνύμιο “TRIBUTE” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1  &  Θεματικό  Στόχο 1.3 ως associate partner.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στo εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Prospect learning programme” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας και μετακίνησης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας στους Αθλητικούς Αγώνες Νέων “ANIMUS Youth Games” που θα διεξαχθούν στην Ανκόνα της Ιταλίας από τις 26 Σεπτεμβρίου έως την 01 Οκτωβρίου 2019.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22οΈγκριση της με αριθμ. 99/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση της με αριθμ. 36/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24οΈγκριση της με αριθμ. 36/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25οΈγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *