Προκήρυξη για πλήρωση 8.166 μόνιμων σε Δήμους-Αναλυτικός Οδηγός με όλες τις ειδικότητες & τα προσόντα (πίνακες)-38 θέσεις στο Ν.Θεσπρωτίας

Share Button

Όλες τις ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για τους υποψήφιους της  προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών»,

Ειδικότερα:

•Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τρεις (133) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων

oΠΕ Βιολόγων

oΠΕ Γεωλόγων

oΠΕ Διαχείρισης Περιβ. Φυσικών Πόρων

oΠΕ Διοικητικών

oΠΕ Διοικητικών Οικονομικών

oΠΕ Οικονομικών-Διοικητικών

oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

oΠΕ Μηχανικών

oΠΕ Μηχανικών Η/Υ

oΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

oΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

oΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων)

oΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

oΠΕ Οικονομικών Λογιστικών

oΠΕ Οικονομολόγων

oΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών)

oΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

oΠΕ Τοπογράφων

oΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

oΠΕ Χημικών

oΠΕ Χημικών Μηχανικών

oΠΕ Χημικών Μηχανικών ή Χημικών Περιβάλλοντος

•Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΤΕ Αποθηκάριων-Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

oΤΕ Διοικητικών

oΤΕ Διοικητικών Λογιστικών

oΤΕ Διοικητικών Οικονομικών

oΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

oΤΕ Ηλεκτρολόγων

oΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων

oΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΤΕ Ηλεκτρονικών

oΤΕ Λογιστικών

oΤΕ Λογιστών

oΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγου)

oΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων

oΤΕ Μηχανικών «Ηλεκτρονικών»

oΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης

oΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Υποδομών

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων Υποδομών

oΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής

oΤΕ Μηχανικών Η/Υ

oΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

oΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών

oΤΕ Οικονομικών

oΤΕ Οικονομικών (Λογιστών)

oΤΕ Οικονομικών Λογιστικών

oΤΕ Οικονομολόγων

oΤΕ Οικονομολόγων – Διοίκησης Επιχειρήσεων

oΤΕ Πληροφορικής

oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής

oΤΕ Ταμείων

oΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων

oΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

oΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

oΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

oΤΕ Τοπογράφων

oΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

•Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (2.714) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΔΕ Αποθηκάριος

oΔΕ Αποθηκάριων

oΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Βοηθών Λογιστών

oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών

oΔΕ Βοηθών Υδραυλικών

oΔΕ Γραμματέων

oΔΕ Δενδροανθοκηπουρών

oΔΕ Διοικητικού

oΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικών Γραμματέων

oΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

oΔΕ Διοικητικών

oΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών

oΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών

oΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

oΔΕ Διοικητικών Λογιστικών

oΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

oΔΕ Διοικητικών/Λογιστικών

oΔΕ Επιδοτών

oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας-Ζυγιστών

oΔΕ Εργοδηγών Βοηθών Χημικών

oΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

oΔΕ Εργοδηγών Έργων

oΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

oΔΕ Εργοδηγών

oΔΕ Ζυγιστών

oΔΕ Ζυγιστών – Φυλάκων

oΔΕ Ζυγιστών Χυτά

oΔΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εγκαταστάτες ή Συντηρητές)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναεριτών)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Οχημάτων)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Χυτά)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων-Συντηρητών-Εγκαταστατών Γ΄ Ειδικότητας

oΔΕ Ηλεκτρονικών

oΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών

oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

oΔΕ Καταμετρητών

oΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

oΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανολόγων / Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων

oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Μηχανολόγων Οχημάτων

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Σιδηρουργών Εφαρμοστών)

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (Βαρέων Οχημάτων)

oΔΕ Οδηγοί

oΔΕ Οδηγοί (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγός

oΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών

oΔΕ Οδηγών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Οδηγών (Απορ/των-Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων – Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών (Ε΄ Κατηγορίας)

oΔΕ Οδηγών (Φορτηγού)

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας)

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Λεωφορείων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα

oΔΕ Οδηγών Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Λεωφορείων

oΔΕ Οδηγών Με Επαγγελματική Άδεια Γ Κατηγορίας  ή ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών και Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Μηχανοκίνητης Σκούπας και Φορτωτή

oΔΕ Οδηγών Οχημάτων

oΔΕ Οδηγών Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Πλυντηρίων Κάδων

oΔΕ Οδηγών Τρίκυκλων

oΔΕ Οδηγών Φορτηγού

oΔΕ Οδηγών Φορτηγών

oΔΕ Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Οικοδόμων

oΔΕ Πλυντών Λιπαντών

oΔΕ Προσωπικού Η/Υ-Χειριστών Η/Υ

oΔΕ Συντηρητή Μηχανημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Συντηρητών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κού Εξοπλισμού

oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Σχεδιαστών Δομικών Έργων

oΔΕ Ταμείων

oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτροσυγκολητών)

oΔΕ Τεχνικός (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνικός (Χειριστών Μηχανημάτων Έργων)

oΔΕ Τεχνικών «Ηλεκτρολόγων»

oΔΕ Τεχνικών «Μηχανολογίας»

oΔΕ Τεχνικών «Μηχανοτεχνιτών»

oΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολογίας)

oΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων

oΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρολόγων

oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρονικών

oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Αυτοκινήτων (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Τεχνικών Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνίτες Καθαριότητας (Βαφής Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνίτης (Ηλεκτροσυγκολλητή)

oΔΕ Τεχνίτης Αμαξωμάτων

oΔΕ Τεχνίτης Ελαστικών

oΔΕ Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

oΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

oΔΕ Τεχνίτης Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών (Βαφέας Αμαξωμάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών Α΄ Ειδικότητας Εναερίτες)

oΔΕ Τεχνιτών (Μεταλλικών Κατασκευών)

oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)

oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράς)

oΔΕ Τεχνιτών (Συντηρητών Κάδων – Ηλεκτροσυγκολλητών)

oΔΕ Τεχνιτών (Τεχνιτών Ελαστικών)

oΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)

oΔΕ Τεχνιτών (Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

oΔΕ Τεχνιτών Γενικά

oΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Υδραυλικός)

oΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων

oΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτροσυγκολλητές)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Οξυγονοκολλητές)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες τροχών ελαστικών)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τορναδόροι – Τεχνίτες Εργαλειομηχανών)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Υδραυλικών)

oΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών

oΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων

oΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων

oΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών

oΔΕ Τεχνιτών Συντ. Μηχ. Εγκαταστάσεων Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Υδρομετρητών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ή Θερμοϋδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνιτών Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων

oΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

oΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών

oΔΕ Υδραυλικοί

oΔΕ Υδραυλικός

oΔΕ Υδραυλικών – Καταμετρητών

oΔΕ Υδραυλικών

oΔΕ Υδρομετρητών

oΔΕ Υδρομετρητών-Καταμετρητών

oΔΕ Υδρονομέων

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΧΥΤΑ)

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστές Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστές Χωματουργικών & Ανυψωτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστή (Μ.Ε. Καλαθοφόρο)

oΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ανυψωτικών Αντικειμένων)

oΔΕ Χειριστής Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστών

oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικού

oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα

oΔΕ Χειριστών ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

oΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα / Φορτωτή/ Προωθητή Γαιών

oΔΕ Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών

oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου

oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Γερανών

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δομικών Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Αποφρακτικού)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πλυντήριο Κάδων)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρων)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τύπου JCB)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτών)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών-Γκρέυντερ)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Αποφρακτικών

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Καθαριότητας

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-GRATER,

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων -Λαστιχοφόρου Φορτωτή

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Πλυντηρίου Κάδων

oΔΕ Χειριστών Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστών Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων

•Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (5.235) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Υδραυλικών

oΥΕ Βοηθών – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Βοηθών Εργατών

oΥΕ Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Καθαριότητας

oΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)

oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (Υδρονομείς)

oΥΕ Εργάτης Οδοκαθαριστής

oΥΕ Εργατών

oΥΕ Εργατών -Συνοδοί Απορριμματοφόρου

oΥΕ Εργατών – Φυλάκων

oΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Εργατών (Για εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών (Καθαριότητας)

oΥΕ Εργατών (Καθαριστριών)

oΥΕ Εργατών (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμάτων

oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης-Βιολογικών Καθαρισμών

oΥΕ Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Καθαριότητας)

oΥΕ Εργατών Γενικά

oΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας),

oΥΕ Εργατών Γενικά-Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Ηλεκτροφωτισμού

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Αποκομιδής)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών και Συνοδών)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Πλύντες κάδων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Χειρωνάκτες)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας / Γενικών καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ύδρευσης Άρδευσης και Αλλαγής Ηλεκτρικών Λαμπτήρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Οδοκαθαριστών

oΥΕ Εργατών Καθαριστών εξωτερικών χώρων (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Καταμετρητών Ύδρευσης

oΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών

oΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών Βοηθών Υδραυλικών

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης (Εργάτης Αφαλάτωσης)

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης- Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Υδρονομέων

oΥΕ Εργατών Φυλάκων

oΥΕ Εργατών Φυλάκων – Συντηρητών ΧΥΤΑ

oΥΕ Εργατών

oΥΕ Εργατών-Ζυγιστών

oΥΕ Εργατών-Καθαριότητας

oΥΕ Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας)

oΥΕ Καθαριστριών

oΥΕ Καθαριστών

oΥΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

oΥΕ Καταμετρητών Ενδείξεων Υδρομέτρων

oΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης

oΥΕ Κλητήρων

oΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Νυχτοφυλάκων

oΥΕ Οδοκαθαριστών

oΥΕ Οδοκαθαριστών (Εργατών Καθαριότητας)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας, Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας),

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εργατών γενικά

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Εξωτερικών Χώρων

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με ειδικότητα Εργάτη-Φύλακα-Νυχτοφύλακα για την Υπηρεσία Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτης-Υδρονομέας)

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Συνοδούς Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

oΥΕ Φυλάκων

oΥΕ Φυλάκων Εξωτερικών Χώρων

oΥΕ Φυλάκων Εργατών

oΥΕ Χωματουργών Ύδρευσης.

Ποια προσόντα είναι απαραίτητα;

 

Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν αλφαβητικά τον τίτλο σπουδών τους. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΠΕ.

Κωδικός τίτλου

Πτυχίο ή δίπλωμα

Τίτλος αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …

305

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

1005

301

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού

1001,

1093-1099

307

Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

1007, 1008

306

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

1006, 1008

306

Βαλκανικών Σπουδών

1006, 1008

304

Βιολογίας

1004

302

Βιολογίας Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

1002

304

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

1004

306

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)

1006, 1008

307

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)

1007, 1008

304

Βιοχημείας

1004

304

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

1004

304

Γεωγραφίας

1004

303

Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

1003

307

Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος 1996-1997)

1007, 1008

306

Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997)

1006, 1008

307

Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

1007, 1008

306

Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

1006, 1008

304

Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1004

306

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης

1006, 1008

304

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1004

307

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1007, 1008

306

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας

1006, 1008

307

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1007, 1008

306

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

1006, 1008

307

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1007, 1008

306

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας

1006, 1008

306

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής

1006, 1008

307

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων

1007, 1008

307

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

1007, 1008

306

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

1006, 1008

306

Διοίκησης Επιχειρήσεων

1006, 1008

307

Διοίκησης Επιχειρήσεων

1007, 1008

307

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων

1007, 1008

306

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

1006, 1008

306

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1006, 1008

307

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1007, 1008

306

Διοίκησης Τεχνολογιών

1006, 1008

306

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

1006,1008

304

Επιστήμης της Θάλασσας

1004

304

Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος

1004

304

Επιστημών της Θάλασσας

1004

306

Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ

1006, 1008

307

Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ

1007, 1008

306

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)

1006, 1008

307

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)

1007, 1008

304

Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας

1004

304

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

1004

309

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

1010-1019,

1025-1028

310

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ

1010-1020,

1022-1023,

1025-1028

310

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

1010-1020,

1022-1023,

1025-1028

310

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

1010-1020,

1022-1023,

1025-1028

311

Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού

1010-1019,

1021,

1025-1046

313

Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών

1022-1023

313

Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

1022-1023

304

Ιατρικής Βιοχημείας

1004

306

Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1006, 1008

306

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1006, 1008

306

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

1006, 1008

306

Κοινωνικής Διοίκησης

1006, 1008

306

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής

1006, 1008

306

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1006,1008

306

Κοινωνικής Πολιτικής

1006, 1008

306

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1006, 1008

306

Κοινωνιολογίας

1006, 1008

307

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

1007, 1008

307

Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης

1007, 1008

307

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

1007, 1008

307

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

1007, 1008

306

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

1006, 1008

307

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

1007, 1008

306

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

1006, 1008

307

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

1007, 1008

306

Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών

1006, 1008

313

Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

1022-1023

313

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1022-1023

312

Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

1021

314

Μηχανικού Περιβάλλοντος

1004, 1024,

1119

313

Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

1022-1023

308

Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

1021, 1025

313

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

1022-1023

311

Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού *

1010-1019,

1021,

1025-1046

308

Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

1021, 1025

308

Μηχανολόγου Μηχανικού

1021, 1025

308

Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας

1021, 1025

302

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

1002

308

Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού

1021, 1025

306

Ναυτιλιακών Σπουδών

1006, 1008

307

Ναυτιλιακών Σπουδών

1007, 1008

306

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

1006, 1008

307

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

1007,1008

306

Νομικής

1006, 1008

307

Οικονομικής Επιστήμης

1007, 1008

307

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

1007, 1008

307

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1007, 1008

307

Οικονομικών Επιστημών

1007, 1008

306

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)

1006, 1008

307

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)

1007, 1008

306

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

1006, 1008

307

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

1007, 1008

306

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1006, 1008

307

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1007, 1008

304

Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας

1004

304

Περιβάλλοντος

1004

307

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης

1007, 1008

306

Πολιτικής Επιστήμης

1006, 1008

306

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

1006, 1008

306

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών

1006, 1008

306

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

1006, 1008

306

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

1006, 1008

316

Πολιτικού Μηχανικού

1069-1092

306

Πολιτικών Επιστημών

1006, 1008

306

Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)

1006, 1008

304

Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες

1004

307

Στατιστικής

1007, 1008

307

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης

1007, 1008

307

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

1007, 1008

307

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

1007, 1008

306

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

1006, 1008

307

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

1007, 1008

304

Φυσικής

1004

304

Φυσικών Επιστημών

1004

317

Χημείας

1004,

1100-1104

318

Χημικού Μηχανικού

1004,

1105-1119

307

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

1007, 1008

Note20

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 301-304 και 306-314, 316-318 μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 1005 για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε  πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου , ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

 

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν αλφαβητικά τον τίτλο σπουδών τους. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΤΕ.

Κωδικός τίτλου

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος

Τίτλος αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …

403

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

1203, 1267

409

Αυτοματισμού

1228

404

Βιβλιοθηκονομίας

1205

404

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

1205

412

Βιομηχανικής Πληροφορικής

1233, 1234, 1257

411

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

1272-1274

413

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

1257

408

Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

1227, 1270

404

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

1205

404

Διαχείρισης Πληροφοριών

1205

413

Διαχείρισης Πληροφοριών

1257

402

Διεθνούς Εμπορίου

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

413

Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

1257

402

Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223,

1247-1256

404

Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων

1205

402

Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

404

Διοικητικής Τεχνολογίας

1205

402

Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Εμπορίας και Διαφήμισης

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

408

Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

1227, 1270

408

Ενεργειακής Τεχνικής

1227, 1270

408

Ενεργειακής Τεχνολογίας

1227, 1270

404

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

1205

413

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

1257

404

Επιχειρησιακής Πληροφορικής

1205

413

Επιχειρησιακής Πληροφορικής

1257

404

Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο

1205

404

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

1205

413

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

1257

413

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

1257

405

Ηλεκτρολογίας

1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269

405

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269

407

Ηλεκτρονικής

1216, 1226, 1235, 1246

407

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

1216, 1226, 1235, 1246

412

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

1233, 1234, 1257

402

Λογιστικής

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

409

Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1228

408

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.

1227, 1270

405

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας

1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269

406

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας

1208, 1224, 1225,

1236-1244, 1246, 1269

412

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

1233, 1234, 1257

408

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

1227, 1270

408

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

1227, 1270

412

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις α) Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε. ή β) Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε.

1233, 1234, 1257

413

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

1257

408

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. – Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.

1227, 1270

406

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.

1208, 1224, 1225,

1236-1244, 1246, 1269

408

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.

1227, 1270

406

Μηχανολογίας

1208, 1224, 1225,

1236-1244, 1246, 1269

406

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1208, 1224, 1225,

1236-1244, 1246, 1269

406

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1208, 1224, 1225,

1236-1244, 1246, 1269

402

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

408

Οικολογίας και Περιβάλλοντος

1227, 1270

413

Πληροφορικής

1257

412

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1233, 1234, 1257

404

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

1205

412

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

1233, 1234, 1257

410

Πολιτικών Δομικών Έργων

1229-1232,1258-1266

410

Πολιτικών Έργων Υποδομής

1229-1232,1258-1266

410

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

1229-1232,1258-1266

411

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

1272-1274

410

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

1229-1232,1258-1266

413

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

1257

402

Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

401

Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

1271

404

Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

1205

408

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

1227, 1270

408

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

1227, 1270

408

Τεχνολογίας Πετρελαίου

1227, 1270

408

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1227, 1270

412

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

1233, 1234, 1257

408

Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

1227, 1270

401

Τεχνολογίας Τροφίμων

1271

408

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

1227, 1270

408

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.

1227, 1270

412

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

1233, 1234, 1257

412

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ

1233, 1234, 1257

404

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

1205

413

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

1257

402

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

411

Τοπογραφίας

1272-1274

404

Τουριστικών Επιχειρήσεων

1205

402

Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

408

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1227, 1270

402

Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217 έως 1223, 1247 έως 1256

402

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

402

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες

1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256

404

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.

1205

Note20

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 401,402,404-413μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 403, για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.

Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν τον τίτλο σπουδών τους. Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΔΕ.

Κωδικός τίτλου

Τίτλος Σπουδών

Αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …

701Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ή Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης ή Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2001-2005(κύριος)
702Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ήΠτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2007,2016-2019,

2021-2058,

2645-2646

703Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ήΤεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίαςή

Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

2006,2008-2015,

2074,

2090-2091,

2097-2207,

2209-2244,

2263-2308,

2618, 2625,

2640-2643,

2647-2660,

2662-2713,

2715-2716,

2720-2738,

2741,

2743-2827,

2833-2857,

2859-2952,

2954-3030,

3032-3058,

3060-3153,

3155-3164,

3166-3202,

3204-3210

(κύριος)

704Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 703 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους:Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.

ή

Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

2006,2008-2015,

2074,

2090-2091,

2097-2207,

2209-2244,

2263-2308,

2618, 2625,

2640-2643,

2647-2660,

2662-2713,

2715-2716,

2720-2738,

2741,

2743-2827,

2833-2857,

2859-2952,

2954-3030,

3032-3058,

3060-3153,

3155-3164,

3166-3202,

3204-3210

(α΄ επικ.)

705Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου 704, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 020) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.2006,2008-2015,

2074,

2090-2091,

2097-2207,

2209-2244,

2263-2308,

2618, 2625,

2640-2643,

2647-2660,

2662-2713,

2715-2716,

2720-2738,

2741,

2743-2827,

2833-2857,

2859-2952,

2954-3030,

3032-3058,

3060-3153,

3155-3164,

3166-3202,

3204-3210

(β΄ επικ.)

706Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ή Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής Δομικών Έργων ή Σχεδιαστών τεχνικών εφαρμογών με χρήση Η/Υ ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2644
707Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ήΣύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ήΤεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ήΑνθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Τεχνικός Αρδεύσεων ή Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας ή Θερμοκηπίων ήΤεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ήΤεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ήΤεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ήΤεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2020
708Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.2001-2005 (επικ.),2059-2085,

2092-2096,

2245-2262,

2608-2611,

2638, 2714,

2828-2832,

2858

709Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ήΒοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2086
710Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2087-2089,2717-2719
711Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Αυτοματισμού ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ήΗλεκτρονικός Συσκευών- Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ήΗλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ήΗλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ήΤεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών ή Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών ήΗλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2208, 2661
712Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ήΕκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ήαπολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2309-2607,2612-2617,

2619-2624,

2626-2636,

2953, 3031,

3059, 3154,

3165, 3203

(κύριος)

713Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών με κωδικό 712, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.2309-2607,2612-2617,

2619-2624,

2626-2636,

2953, 3031,

3059, 3154,

3165, 3203

(α΄ επικ.)

714Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 713, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 191), μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.2309-2607,2612-2617,

2619-2624,

2626-2636,

2953, 3031,

3059, 3154,

3165, 3203

(β΄ επικ.)

715Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ήΓυψαδόρος – Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος – μονώσεων – σκυροδέματος) ήΕπικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή Τεχνίτη Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαϊκών Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.2637,2739-2740,

2742

716α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Κωδικός τίτλου

Τίτλος Σπουδών

Αποδεκτός για τον κωδικό θέσης …

901

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

1301-1723

902

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

903

Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

904

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

 

Πίνακας απαραίτητων πρόσθετων προσόντων

Κωδικός

Περιγραφή πρόσθετου προσόντος

001

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

002

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

003

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας.

004

Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

005

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

006

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

007

Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.

008

Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.

009

Εμπειρία δύο (2) ετών στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

010

Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

011

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή στην τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας σε επιχειρήσεις.

012

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης.

013

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

014

Εμπειρία δύο (2) ετών σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες συντήρησης σε κτίρια ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

015

Εμπειρία τριών (3) ετών στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.

016

Εμπειρία ενός (1) έτους στη συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ή Αυτοματισμού.

017

Εμπειρία ενός (1) έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.

018

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

020

Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

021

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας  ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.

022

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας.

023

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας.

024

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας (σταθμών-υποσταθμών).

025

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας (εναέριων-υπογείων δικτύων).

026

Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

027

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.

028

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 4ης  κατηγορίας.

029

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.

030

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.

031

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 4ης κατηγορίας.

032

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας 1 ης  κατηγορίας.

033

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

034

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

035

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, Δ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

036

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών  Γ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

037

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη.

038

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.

039

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (Αυτοκινήτων) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής.

040

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού).

041

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Τροχών ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Τροχών.

042

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012.

043

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012.

044

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.

045

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.

046

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.

047

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.

048

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων  ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων

049

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.

050

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 2ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.

051

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.

052

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ.

053

Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

054

Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).

055

Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).

056

Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+Ε΄ ή CE κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).

057

Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).

058

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

059

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.

060

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ADR για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

061

Άδεια οδήγησης Α κατηγορίας (Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15kW) .

062

Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου «Α΄».

063

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Α΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

064

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Α΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄του π.δ. 31/1990.

065

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

066

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.

067

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.

068

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.

069

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990

070

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Γ΄  του π.δ. 31/1990

071

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990

072

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.

073

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

074

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.

075

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.

076

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.

077

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Δ΄  του π.δ. 31/1990

078

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄  του π.δ. 31/1990

079

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.

080

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.

081

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.2  της κατάταξης του άρθρου 2.

082

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.

083

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.

084

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.2 της κατάταξης του άρθρου 2.

085

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2.

086

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2.

087

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης του άρθρου 2.

088

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης του άρθρου 2.

089

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.

090

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.

091

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.6 της κατάταξης του άρθρου 2.

092

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.7 της κατάταξης του άρθρου 2.

093

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οξυγονοκολλητή A΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Οξυγονοκολλητή A΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.

094

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

095

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

096

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

097

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

098

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

099

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

101

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

102

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

103

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

104

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

105

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

106

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

107

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

108

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

109

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.6  βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

110

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

111

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

112

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

113

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

114

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

115

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

116

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

117

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

118

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

119

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

120

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

121

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

122

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης B΄ του π.δ. 31/1990.

123

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

124

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας E΄, Τάξης A΄ του π.δ. 31/1990.

125

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.

126

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

127

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΙΑ ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

128

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

129

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

130

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ του π.δ. 31/1990.

131

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΣΤ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990.

132

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.11 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

133

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

134

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

135

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.

136

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

137

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

138

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΣΤ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.

139

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄ ή Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.9 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

140

Εμπειρία τριών (3) ετών στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

142

Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.

143

Εμπειρία ενός (1) έτους σε υδραυλικά έργα (Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός καθαρισμός).

144

Εμπειρία τριών (3) ετών στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων, διατάξεων αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιών.

145

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης.

146

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στα Πληροφοριακά Συστήματα.

147

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.

148

Εμπειρία (3) τριών ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση οικοδομικών έργων, έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

149

Εμπειρία δύο (2) ετών σε εργαστηριακές-μικροβιολογικές αναλύσεις.

150

Εμπειρία (3) τριών ετών σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), αποτυπώσεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

151

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή λειτουργία ή διαχείριση ή διοίκηση έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης.

152

Εμπειρία ενός (1) έτους σε έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

153

Εμπειρία τριών (3) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή αποτύπωση δικτύων και  έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης, ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

154

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).

155

Εμπειρία οκτώ (8) μηνών σε λειτουργία Αντίστροφης ΄Οσμωσης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ.

156

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη χρήση λογισμικών μοντέλων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών μέσω Η/Υ.

157

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή στη διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού.

159

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

160

Εμπειρία δύο (2) ετών σε διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

161

Εμπειρία ενός (1) έτους σε μελέτες ή έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

162

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

163

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε Αυτοματισμούς Εγκαταστάσεων.

164

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

165

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

166

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

167

Εμπειρία δύο (2) ετών σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης καταναλωτών, λογαριασμών και μετρήσεων ή/και στους τομείς: i) Συντήρηση και διαχείριση δικτύου ή ii) Συντήρηση υποστήριξη συστημάτων εξυπηρετητών (windows server, linux) σε περιβάλλον εικονικών μηχανών ή iii) Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων (storage).

168

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.

169

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή λειτουργία ή διαχείριση ή διοίκηση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων ή οικοδομικών έργων.

170

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 και 2.2 και 2.3 και 2.4 και 2.5 και 2.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2  και

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2

171

Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΙΑ ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990.

172

Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

173

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα σχετικά με εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

174

Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.

176

Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

177

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Υπολογισμός υδατικού ισοζυγίου-Έλεγχος διαρροών).

178

Εμπειρία δύο (2) ετών σε τοπογραφικές μελέτες ή έργα.

179

Εμπειρία δύο (2) ετών με αντικείμενο τη μελέτη ή παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου ύδατος ή υγρών αποβλήτων, εκτέλεση φυσικοχημικών αναλύσεων νερού και λυμάτων.

180

Εμπειρία δύο (2) ετών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

181

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας.

182

Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.

183

Εμπειρία τριών (3) ετών σε Χημικό εργαστήριο, με αντικείμενο την παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή/και στην λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.

184

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στις Επιστήμες Περιβάλλοντος.

185

Εμπειρία τριών (3) ετών στην λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.

186

Εμπειρία δύο (2) ετών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων ή πόσιμου ύδατος και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

187

Εμπειρία ενός (1) έτους στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.

188

Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα λειτουργίας και κατασκευής κεντρικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και επισκευή τους.

190

Εμπειρία ενός (1) έτους σε επισκευές βαρέως τύπου οχημάτων (ενδεικτικά : μηχανήματα έργου, λεωφορεία, φορτηγά άνω των 3,5 τόνων – απορριμματοφόρα, φορτηγά ανοικτού τύπου).

191

Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

192

Εμπειρία ενός (1) έτους στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης ή/και στη λειτουργία και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

193

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

194

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 και 4.4. και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

195

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

196

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

197

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2  και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

198

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1  και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

199

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 και 2.2 και 2.3 και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

200

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  και 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.

201

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3  και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

202

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3  και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

203

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.3 και 3.4 και 3.5 και 3.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

204

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

Αναλυτικά η κατανομή και οι θέσεις στο Νομό Θεσπρωτίας

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 5
YΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 12
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ: 25

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 6
ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2
ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) 2
ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ: 13

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.