Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της προμήθεια ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

apinidotiΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»,
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

5. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

6. Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,

7.Τον Κ.Α. 20.6631«Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» με τον οποίο διατέθηκε το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με την αριθ. 311/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ως άνω προμήθεια.

Αποφασίζει

 1. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός απινιδωτή για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 2. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός απινιδωτή, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων ευρώ:

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 17-06-2016 και ώρα μέχρι 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών). Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του είδους , θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης του τιμολογίου και μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η συσκευή θα πρέπει:

 1. να διαθέτει μικρό βάρος και όγκο
 2. να λειτουργεί πλήρως αυτόματα
 3. να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου
 4. να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα
 5. να καθοδηγεί οπτικά και φωνητικά τον ανανήπτη στα στάδια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
 1. να λειτουργεί σύμφωνα με τον τελευταίο αλγόριθμο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERC Guidelines).

(Επίσης, επιθυμητό θα ήταν ο ΑΕΑ να είναι σε θέση να εκτιμά και δίνει οδηγίες για την ποιότητα (βάθος) και τον ρυθμό των θωρακικών συμπιέσεων, εξασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή τους).

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα, τηλ. 2665 361 213).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσαςwww.igoumenitsa.gr

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *