Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 33 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 29η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Διαμόρφωση του Σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Έγκριση – ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Διορισμός Δικηγόρου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως της κα. Μάντου Χρυσούλας του Νικολάου, περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4χ4» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας, Μαυρουδίου, Καστρίου, Αγίου Βλασίου» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας, Κρυόβρυσης» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων» και κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018 – 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 636.119,47 ευρώ με το ΦΠΑ 24%».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών οχημάτων (ΚΤΕΟ, Ταχογράφοι κ.λ.π.) του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ. 18/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο: Ρυθμίσεις οφειλών βάσει του Ν. 4483/2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Επικύρωση της με αριθ. 1028/2017 απόφασης Δημάρχου Ηγουμενίτσας για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο κ. Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο για παράσταση στην αίτηση αναίρεσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ» κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επικύρωση της με αριθ. 48/2018 απόφασης Δημάρχου για διορισμό δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην υπόθεση Βασιλείου ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ του Κωνσταντίνου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επικύρωση της με αριθ. 922/2017 απόφασης Δημάρχου για διορισμό δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην υπόθεση ανακοπής ΒΡΥΣΗΣ ΖΩΤΟΥ Ο.Ε. κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Γιαννούλας συζύγου Παντελή ΠΑΠΠΑ για αποζημίωση σε γη και επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Αθηνάς συζύγου Αντωνίου ΜΗΤΣΕΛΟΥ για αποζημίωση σε γη και επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης επί της από 29/11/2017 με αριθ. 53/2017 αγωγής Παντελή ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Σπυρίδωνα κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Ελευθερίου ΜΗΤΣΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Θεοχάρη ΜΠΑΝΤΗ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεων Δημητρίου ΒΑΚΑΛΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεων Νικολάου ΒΑΚΑΛΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα ΡΩΣΣΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Αντωνίου ΡΩΣΣΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με αποζημίωση λόγω διαφοράς αξίας αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΤΖΙΜΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενου και αποδιδόμενου ακινήτου σχεδίου πόλης Συβότων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Επί αιτήσεων Βασιλικής ΒΑΓΓΕΛΗ του Ευαγγέλου και κληρονόμων Θωμά ΒΑΓΓΕΛΗ για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενων και αποδιδόμενων ακινήτων σχεδίου πόλης Συβότων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *