Ως 16 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των ΟΤΔ για τα νέα Leader

Share Button

leaderΣτο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η επίσημη πρόσκληση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, ώστε να καταθέσουν τους φακέλους τους για να τρέξουν τα Leader της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η προθεσμία λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου κάτι που σημαίνει ότι η πρόσκληση για τις ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται στις αρχές του 2017.

Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους.
Δικαιούχοι Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, η οποία πρέπει να στοχεύουν σε μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές (αγροτικές ή/και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Τα εταιρικά σχήματα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

• Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους. Ως ενδεικτικοί εταίροι – μέτοχοι μπορούν να αναφερθούν: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων.

• Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και όπου έχει εφαρμογή με το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014.

• Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

• Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.

Οδηγίες υποβολής προτάσεων

Προθεσμία υποβολής προτάσεων Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Α λήγει στις 20/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00.

Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Β λήγει στις 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00.

Φάκελος Α

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αποτυπώνονται στο Παράρτημα III. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, υποχρεούνται για την υποβάλουν του Φάκελο Β: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ LEADER), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β την 16/09/2016.

Φάκελος Β

Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των δράσεων / ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίτευξη αυτών.

Αναλύτικά εδώ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο: • Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δημοσίας Δαπάνης ΕΓΤΑΑ: 322.222.222 € και • της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *