Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δ.Ε Πέρδικας και Δ.Ε Συβότων

Share Button

navagosotisO Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως και την Πέμπτη 28/05/2015 μέχρι ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συγκεκριμένα οι παραλίες που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής:

Παραλία Καραβοστάσι (ένας ναυαγοσώστης)
Παραλία Αγίας Παρασκευής (ένας ναυαγοσώστης)
Παραλία Μέγα Άμμος (ένας ναυαγοσώστης)
Χρονική διάρκεια ναυαγοσωστικής κάλυψης: τρείς μήνες (3) ήτοι: Ιούνιος-Ιούλιος–Αύγουστος.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 του ΠΔ 28/80 του Π.Δ 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κλπ (ΦΕΚ Α΄18/2000) των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Επίσης η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται:

Στα από 20/02/2015 και 12/03/2015 πρακτικά επιτροπών για το χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Στο αριθ. σχεδίου 4999 και αριθ. φακέλου 513.5/2015 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ Α:ΠΑΡΑΛΙΑ ¨ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ¨

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον.

Μέτρ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ
1Ναυαγοσωστική Κάλυψη της Παραλίας ¨Καραβοστάσι¨ της  Δημοτικής Ενότητας

Πέρδικας  για το έτος 2015

Κατ’ αποκ.15.691,005.691,00€
Σύνολο    καθαρής αξίας    5.691,00
ΦΠΑ 23%1.308,93
Γενικό σύνολο δαπάνης 6.999,93

 

ΘΕΣΗ Β: ΠΑΡΑΛΊΑ ¨ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ¨

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον.

Μέτρ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ
1Ναυαγοσωστική Κάλυψη της Παραλίας ¨Αγία Παρασκευή¨ της  Δημοτικής Ενότητας

Πέρδικας  για το έτος 2015

Κατ’ αποκ.15.691,005.691,00€
Σύνολο    καθαρής αξίας    5.691,00
ΦΠΑ 23%1.308,93
Γενικό σύνολο δαπάνης 6.999,93

ΘΕΣΗ Γ: ΠΑΡΑΛΊΑ ¨ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ¨

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον.

Μέτρ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ
1Ναυαγοσωστική Κάλυψη της Παραλίας ¨Μέγα Άμμος¨ της  Δημοτικής Ενότητας

Συβότων,   για το έτος 2015

Κατ’ αποκ.15.691,005.691,00€
Σύνολο    καθαρής αξίας    5.691,00
ΦΠΑ 23%1.308,93
Γενικό σύνολο δαπάνης 6.999,93

 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες του προσωπικού, οι ασφαλιστικές τους εισφορές, όλα τα λειτουργικά έξοδα και τυχόν δαπάνες για τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Οι δαπάνες για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών στις θέσεις Α και Β, θα βαρύνουν τον ΚΑ: 00.6117.03 Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας και οι δαπάνες για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας στη θέση Γ θα βαρύνουν τον ΚΑ: 00.6117.02 Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δημοτικής Ενότητας Συβότων .

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά παραλία για τις εργασίες που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 5/2015 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η Οικονομική Προσφορά του/των ενδιαφερομένων μπορεί να είναι για μία ή περισσότερες παραλίες, η προσφορά όμως θα πρέπει να δοθεί ανά παραλία και όχι συνολικά. Μαζί με την οικονομική τους προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα γίνει το αργότερο την 29η Μαΐου 2015, θα διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου για όλο το διάστημα από 01/06/2015 έως 31/08/2015.

Ο/οι ανάδοχος/χοι πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως κατά την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο την 29η Μαΐου 2015 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά μέσα που θα διατεθούν και τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα απαιτούνται από το ΠΔ 23/2000 καθώς και ο αριθμός και τα ονοματεπώνυμα των ναυαγοσωστών που θα καλύπτουν τις παραλίες.
Αντίγραφα των αδειών Ναυαγοσωστών.
Αναγγελίες πρόσληψής των ναυαγοσωστών στον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου και στα τηλ. 2665 361 213 και 2665 361 212.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *