Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ενοικίασης τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ»
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/2014.
Την αριθ. 185/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 4.800,00€ για ενοικίαση χημικών τουαλετών, στον ΚΑ : 00.6117.04 του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική εργασία.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορά για την ενοικίαση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών για διάστημα 2 μηνών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ενοικίαση θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό (τουλάχιστον τρεις (3) φορές εβδομαδιαίως), κάθε απαιτούμενη συντήρηση-απολύμανση, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά (χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο, χειροπετσέτες).

Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό που δεν είναι εύφλεκτο και πορώδες και επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανσή τους. Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο από βαρέως τύπου πλαστικό (για εύκολο καθαρισμό).
Να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα αερισμού που αποτρέπει τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό της τουαλέτας.
Να διαθέτουν συσκευή χαρτιού υγείας, συσκευή χαρτιού χειρός (χειροπετσέτες), συσκευή υγρού σαπουνιού, κρεμάστρα ρούχων και καθρέπτη προσώπου.
Να διαθέτουν δεξαμενή καθαρού νερού για το πλύσιμο της τουαλέτας και των χεριών με αντίστοιχες αντλίες ποδιού.
Η οροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό ημιδιαφανές, ώστε να εγγυάται επαρκές πέρασμα του φωτός και να διαθέτει αεραγωγό.
Η πόρτα να διαθέτει σύστημα κλεισίματος με μεντεσέδες, ελατήριο και σύστημα ειδοποίησης που δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη ή κατειλημμένη.
Η δεξαμενή λυμάτων να είναι εφοδιασμένη με σύστημα διαφράγματος (κλαπέ).
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν ISO:9001 για τη διαχείριση χημικών τουαλετών.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του αναδόχου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑ: 00.6117.04, του τρέχοντος οικονομικού έτους. Το διάστημα ενοικίασης θα είναι για δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος). Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ήτοι Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος Όροφος)

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( κα Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *