Θωμάς Πιτούλης και Δημήτρης Δημάκος εκπρόσωποι του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ

Share Button

ΠΙΤΟΥΛΗΣΤο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄)
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)
4. Το με αριθμ. πρωτ. 67047/534/23-6-2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με τον ορισμό
εκπροσώπων για το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:
68031/2287/24-6-2015) (συνημμένα με α/α: 53 στο φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα
του Π.Σ.)
5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 6/30/22-7-2015)

Σύμφωνα με το ως άνω αναγραφόμενο έγγραφο (υπ. στοιχ. 4) του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπων για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ., ως εξής:
α) για τη συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ., τους κ.κ.:
1. Πιτούλη Θωμά , Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
2. Δημάκο Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας
Ως αναπληρωτής ορίζεται ο κ. Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας
β) για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. τον κ. Πιτούλη Θωμά, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *