Απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου για το 2015

Share Button

Lolos GiannisΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2.Tις διατάξεις των άρθρων 48 & 176 του ν.3584/07.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003.

5.Την αριθ.οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2 του ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/Α).

7.Το αριθ.πρωτ.οικ2/41768/0022/20/05/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα <κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία>.

8.Την με αριθ.5833/1534/26/02/2015 (ΦΕΚ 407/Β/24/03/2015,απόφαση ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά της Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2015.

9. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/10 αφού τα όρια του νέου Δήμου Ηγουμενίτσας είναι διευρυμένα. Η έλλειψη των υπαλλήλων ,οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης έχουν αποχωρήσει από το Δήμο ,δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους ,αυτό επιβάλει την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.

10.Πίστωση υπάρχει εξασφαλισμένη στον Κ.Α 20.6012 για το μόνιμο προσωπικό, στον ΚΑ 20.6022 για το αορίστου χρόνου και στον Κ.Α 20.6042 για το ορισμένου χρόνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει κατ΄ανώτατο όριο, την πραγματοποίηση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα ,εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά

το έτος 2015 για το προσωπικό του Δήμου μας που εργάζεται στον τομέα της καθαριότητας ως εξής:

Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Εργάτες καθαριότητας δέκα (10),επόπτης καθαριότητας ένας (1),οδηγοί δέκα (10) και χειριστές τρεις (3),αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργάτες τέσσερις (4),οδηγοί τρεις(3),αριθμός απασχολουμένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργάτες καθαριότητας τέσσερις (4) και χειριστές δύο (2).

Tα όρια των ορών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:

Για το προσωπικό καθαριότητας και ανακύκλωσης :

Α)Υπερωριακή απογευματινή εργασία ,έως 20 ώρες μηνιαίως.

Β)Νυχτερινή εργασία, έως 30 ώρες μηνιαίως.

Γ)Εργασία Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών ,έως 30 ώρες μηνιαίως.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης ,στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου απόφαση Δημάρχου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *