Χρηματοδότηση έως 150.000 ευρώ για κάθε Farmers’ Market προβλέπεται στο νέο ΠΑΑ

Share Button

farmers_market“Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης” ονομάζεται το μέτρο, μέσω του οποίου θα μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσά ως 150.000 ευρώ οι Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets). Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο δράσεις, οι οποίες ανήκουν στο υπομέτρο “16.4 – στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών”.

Η χρηματοδότηση θα δίνεται σε παραγωγούς, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμπορους λιανικής) με σκοπό:

 • τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού (Δράση 1) αλλά και
 • τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) (Δράση 2)

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες.

Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών.

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή/διευκολυντή (Innovation Broker/Facilitator) για τη διευκόλυνσητης εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Οι ενέργειες προώθησης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου, θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχείων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου.

Είδος στήριξης

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού που δεν αφορά όμως σε παραγωγική επένδυση, τα έξοδα δημοσιοποίησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών επιλέξιμων. Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνεται και με κατ’ αποκοπή ποσά για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Δικαιούχοι

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους.

Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου επιλέξιμεςείναι οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Μελέτες – Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων)
 • Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.
 • Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή).

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμα είναι:

 • Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο) που προκύπτουν για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις)

Όροι επιλεξιμότητας

Η ενίσχυση παρέχεται σε:

Α. Όσον αφορά στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) σε συνεργασίες (αυτοδιαχειριζόμενους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία) στις οποίες:

 • Συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων
 • Παραγωγοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
 • Παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών ενώ επιτρέπονται και σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο α) του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).
 • Υπάρχει ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του φορέα καθώς και κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
 • Λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014)

Β. Όσον αφορά στις βραχείες αλυσίδες σε νομικές οντότητες – συνεργασίες:

 • που διαθέτουν την ικανότητα για τη διαχείριση και υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και θεσπίζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων
 • που διασφαλίζουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων την ποιότητα και υγιεινή τους
 • που προβάλλουν στον καταναλωτή την ύπαρξη βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και τα πλεονεκτήματα αυτής
 • κατά τις οποίες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή (Intermediary).

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής θα διασφαλίζουν ότι η στήριξη απευθύνεται σε:

Δράσεις 1 και 2:

 • Συνεργασίες με ικανό αριθμό παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής.
 • Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην υλοποίηση του έργου (εμπειρία προσωπικού/συνεργάτες)
 • Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων

Δράση 1:

 • Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές και ειδικότερα τις συνεργασίες από τις οποίες προκύπτουν εναλλακτικοί τρόποι διανομής τροφίμων που δεν μοιάζουν με τους συμβατικούς τρόπους διανομής και απομακρύνονται από τις συνήθεις πρακτικές που ασκούνται στην υφιστάμενη πραγματική τοπική αγορά.

(Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 150.000 €. Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Η Δράση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επομένως οι πιθανοί κίνδυνοι δεν προκύπτουν από προηγούμενη εμπειρία τέτοιων προγραμμάτων αλλά από εκτιμήσεις βάσει σχετικών παρόμοιων επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και της τεχνογνωσίας του τρόπου λειτουργίας των συνεταιριστικών ή οργανωτικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων χωρίς πραγματική προηγούμενη εμπειρία.

farmers_market

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *