Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού από τον Δήμο Σουλίου

Share Button

dimos_souliouΟ Δήμος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (φορέα), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.11389/93, του Ν.2286/95, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2015. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 52.665,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών την Δευτέρα 12/01/2015. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 14/01/2015 με έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουλίου, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και όπως ορίζει η διακήρυξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία (στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 1% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr και στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.