Διαγωνισμός για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατης «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στη παραλία ΖΑΒΙΑ

Share Button

kantinaΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατης  «ΚΑΝΤΙΝΑΣ». στη παραλία ΖΑΒΙΑ Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση  τροχήλατης  ΚΑΝΤΙΝΑΣ .

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΜΒΑΔΟΝΑ/Α  ΠΟΣΤΩΝ
Παραλία ΖΑΒΙΑ151

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29-07-2015 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10:00΄ μέχρι 10:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή  εγγυητή ο οποίος  υπογράφει τα πρακτικά και αναλαμβάνει αξιόχρεως την εκπλήρωση  των υποχρεώσεων του πλειοδότη και  να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Άδεια πλανόδιου εμπορίου (Άδεια κινητής καντίνας) σε ισχύ .                                                                                         
  2. Φτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
  3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).
  5. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα  της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι,  χίλια    € (1.000,00 € Χ10%=100  (εκατό   ευρώ).
  6. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
  7. Υπεύθυνη   δήλωση  του συμμετέχοντος του  Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  8. Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων  ευρώ (1.000,00 €) .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *