Διακήρυξη ανοικτοιύ ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ηγουμενίτσας»

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASO Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ηγουμενίτσας», με Κωδ. MIS 506853, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα τον ΚΑ 10.7425.23 “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’ με το ποσό των 50.000€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 28/08/2015.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/09/2015 και ώρα 15:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων).

Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν.4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 813,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665361212, fax: 2665029119, e-mail: [email protected]

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.