Διχάζει η αναλογία για την κατανομή των βοσκοτόπων

Share Button

gidiaΝα «χωρέσουν» το ζωικό κεφάλαιο στις διατιθέμενες επιλέξιμες εκτάσεις ανά χωρική περιφέρεια προσπαθούν τα συναρμόδια υπουργεία με την ΚΥΑ για την κατανομή των βοσκοτόπων.

Ωστόσο στην προσπάθεια αυτή και με τον τρόπο που γίνεται η κατανομή των εκτάσεων, οι οποίες αναλογούν στις ΜΜΖ της εκάστοτε χωρικής ενότητας, προκύπτουν αντιδράσεις από περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία.

Αυτό γίνεται γιατί στην ΚΥΑ καθορίζεται ότι η αναλογία κατανομής στην Κρήτη είναι κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα κατά 20% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, γεγονός που δίνει μπόνους στους (νησιώτες και Κρητικούς) κτηνοτρόφους, αφού σε κάθε ΜΜΖ αντιστοιχεί περισσότερος βοσκότοπος.

Με βάση την ΚΥΑ πάντως οι αρμόδιοι καθόρισαν έτσι τους συντελεστές λόγω των ιδιαίτερων ξηροθερμικών συνθηκών σε νησιά και Κρήτη, οι οποίες ευνοούν τη χαμηλή παραγωγικότητα των ζώων.

Ωστόσο «τυχόν απόθεμα βοσκοτόπων το οποίο εντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους είτε σε άλλο νησί είτε σε χωρική ενότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας», αναφέρεται στην επίμαχη ΚΥΑ.

Αντιδράσεις

Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί στους κτηνοτρόφους ορισμένων χωρικών ενοτήτων της χώρας ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή των βοσκοτόπων.

Όπως λένε οι παραγωγοί, με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ανακατανομές στη βοσκήσιμη γη και διαφοροποιήσεις ακόμη και για κτηνοτρόφους με ίδιο αριθμό ζώων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές και στα τελικά ποσά των επιδοτήσεων.

Μεγαλύτερο πλήγμα με την ΚΥΑ φαίνεται ότι δέχονται οι παραγωγοί με μεγάλο αριθμό ζώων, εξού και οι αντιδράσεις σε κατεξοχήν κτηνοτροφικές περιοχές όπως η Θεσσαλία. Αυτό συμβαίνει λόγω του συντελεστή με τον οποίο γίνεται η κατανομή εκτάσεων βόσκησης, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση τον αριθμό ΜΜΖ κάθε παραγωγού, με την επιφάνεια βοσκοτόπου που αντιστοιχεί σε κάθε χωρική επιφάνεια της χώρας.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας έχει σημάνει συναγερμός, καθώς όπως λένε οι κτηνοτρόφοι με την κατανομή που έγινε παραγωγοί με ίδιο αριθμό ζώων θα πάρουν διαφορετική έκταση βοσκότοπων, ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκονται κι ενώ η διαδικασία είχε προχωρήσει το περασμένο διάστημα με βάση σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες, πο υ είχε δώσει πρώτο στη δημοσιότητα το agronews.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα καταγγέλλει στο agronews ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, κ. Παλάσκας, με τον τρόπο που έγινε η κατανομή αδικούνται περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, στο μέσο όρο βρίσκονται Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα, ενώ ωφελημένοι βγαίνουν σίγουρα Ήπειρος, νησιά και Κρήτη.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι με βάση την κατανομή της ΚΥΑ παραγωγός από την κεντρική Μακεδονία με 100 πρόβατα για παράδειγμα παίρνει 48 στρέμματα βοσκότοπου, ενώ στην Κρήτη 113 στρέμματα βοσκότοπου!

Πάντως όλα θα κριθούν και από τη στάση που θα κρατήσουν οι περιφερειάρχες της χώρας, μέσα από τους οποίους περνά η κατανομή των βοσκοτόπων.

Ολόκληρη η ΚΥΑ

ΘΕΜΑ: «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας»

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους της χώρας, επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών εν γένει, για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύπτουν από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα βοσκοτόπων

1. Οι επιλέξιμοι για ενίσχυση βοσκότοποι, εφεξής καλούμενοι «βοσκότοποι», αποτελούν υποσύνολο των βοσκήσιμων γαιών της χώρας και αποτυπώνονται στο υφιστάμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που τους διέπει.

2. Το σχετικό με την καταγραφή και αποτύπωση των βοσκοτόπων της χώρας χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να ενημερώνεται με νέα δεδομένα που προκύπτουν:

α) από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβουλιών, όπως την εκπόνηση και εφαρμογή των Προσωρινών και Οριστικών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, β) από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων

Επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι, εφεξής καλούμενοι «κτηνοτρόφοι», για την κατανομή βοσκοτόπων στο πλαίσιο της παρούσας είναι:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ), εκτρέφει άνω των τριών (3) Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) αιγών, προβάτων ή βοοειδών κάθε είδους και φυλής και υποβάλλει ή έχει υποβάλει στο παρελθόν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης,

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει ζώα, των οποίων η εκμετάλλευση εντάσσεται σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.

Άρθρο 4

Αναλογία κατανομής βοσκοτόπων

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ως αναλογία κατανομής βοσκοτόπων, άλλως πυκνότητα βόσκησης, ορίζεται ο αριθμός ΜΜΖ που μπορούν να βοσκήσουν σε ένα (1) εκτάριο (1 εκτάριο =1 Ha =10 στρέμματα) βοσκότοπου, προκειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση και αξιοποίηση της έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του εκτρεφόμενου είδους ζώου, παρέχοντας όφελος στην ύπαιθρο και την παραγωγική διαδικασία.

2. Η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 40 της υπ’ αριθμ.104/7056/21-1-2015 ΚΥΑ (Β’ 147) με τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ γ) Ένα (1) βοοειδές κάτω των 6 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,20 ΜΜΖ ε) Ένα (1) βοοειδές από 6 έως 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,6 ΜΜΖ στ) Ένα (1) βοοειδές άνω των 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 1,0 ΜΜΖ ζ) Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΜΖ

η) Ένας (1) κάπρος ή ένα (1) παράγωγο χοιρίδιο = 0,3 ΜΜΖ θ) Ένας (1) ιπποειδές ηλικίας άνω των 6 μηνών = 1,0 ΜΜΖ Οι κατηγορίες ζ, η και θ αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης η χώρα διαιρείται σε «χωρικές ενότητες», σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που έχει ως εξής:

Διαίρεση της Ελλάδας σε Χωρικές Ενότητες

Χωρική Ενότητα (Χ.Ε.)

Περιγραφή Χ.Ε.

(1)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.): Έβρου (πλην της νήσου Σαμοθράκης), Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας (πλην της νήσου Θάσου), Δράμας

(2)

Κεντρική Μακεδονία

Π. Ε.: Σερρών, Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας

(3)

Δυτική Μακεδονία

Π. Ε.: Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών

(4)

Θεσσαλία

Π. Ε.: Λάρισας, Μαγνησίας (πλην των Βορείων Σποράδων), Τρικάλων, Καρδίτσας

(5)

Ήπειρος

Π. Ε.: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας

(6)

Στερεά Ελλάδα

Π. Ε.: Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας (πλην της νήσου Σκύρου), Αττικής (πλην των νήσων Αργοσαρωνικού, των Κηθύρων και Αντικηθύρων)

(7)

Πελοπόννησος

Π. Ε.: Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας

(8)

Κρήτη

Π. Ε.: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Λασιθίου

(9)

Νησιωτική Ελλάδα

Νησιά Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους πλην των νήσων Εύβοιας και Κρήτης
4. Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας.

5. Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπων ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε.

6. Καθορίζεται ελάχιστη αναλογία κατανομής βοσκότοπου για όλη την ηπειρωτική χώρα (Χ.Ε. 1 – 7), κατά 15% υψηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.

7. Στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, λόγω ξηροθερμικών συνθηκών και χαμηλής παραγωγικότητας καθορίζεται αναλογία κατανομής ως εξής:

α) Στη νήσο Κρήτη (Χ.Ε. 8) κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4 β) Στη νησιωτική Ελλάδα (Χ.Ε. 9) κατά 20% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.

Τυχόν απόθεμα βοσκοτόπων το οποίο εντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους είτε σε άλλο νησί είτε σε χωρική ενότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

8. Στις Χ.Ε. με περισσότερη έκταση βοσκοτόπων από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με την αναλογία κατανομής των παρ. 6 ή 7, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της εν λόγω Χ.Ε., η κατανομή των βοσκοτόπων γίνεται σύμφωνα με την αναλογία αυτή, ήτοι την αναλογία των παρ. 6 ή 7 αντίστοιχα.

9. Στις Χ.Ε. με λιγότερη έκταση βοσκοτόπων από αυτή που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση της καθορισθείσας αναλογίας κατανομής των παρ. 6 ή 7 αντιστοίχως, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της εν λόγω Χ.Ε., οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν βοσκότοπους σύμφωνα με την προκύπτουσα αναλογία κατανομής της κάθε Χ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 5.

10. Τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 8 χρησιμοποιείται ως απόθεμα και μπορεί να κατανεμηθεί σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην ίδια ή άλλη Χ.Ε. της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην περίπτωση χρήσης του εν λόγω αποθέματος από κτηνοτρόφους άλλης Χ.Ε. οι κτηνοτρόφοι οφείλουν αυτοβούλως να δηλώνουν την πρόθεση αυτή στην αίτησή τους.

Άρθρο 5

Κριτήρια και κανόνες κατανομής βοσκοτόπων

1. Κάθε κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα στην κατανομή και χρήση βοσκοτόπου, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση – δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Κατά προτεραιότητα κατανέμεται η απαραίτητη έκταση βοσκότοπου σε κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, από τα οποία προβλέπεται η χρήση βοσκοτόπου, με αναλογία κατανομής εντός των ορίων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα μέτρα.

3. Προτεραιότητα χρήσης των βοσκότοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βοσκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμηθεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεταιρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

5. Σε περίπτωση ελλείμματος ικανής έκτασης βοσκότοπου στην οικεία Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην εν λόγω Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, είναι δυνατή η κατανομή βοσκότοπου από όμορες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες. Αν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα βοσκότοπου, αυτό μπορεί να καλυφθεί με κατανομή βοσκότοπου και από άλλες περιοχές που βρίσκονται στα όρια της οικείας Χ.Ε., όπως αυτές ορίστηκαν στην παρ. 3 του άρθρου 4, ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

6. Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και επιθυμούν να κάνουν χρήση περισσότερης έκτασης βοσκότοπου, μπορούν να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον έκτασης βοσκοτόπου από τις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους.

7.Το ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης υπολογίζεται με βάση τη δήλωσή τους στην Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2015 και ελέγχονται τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τον μέσο όρο που προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) των ετών 2012 και 2014.

8. Η έκταση που κατανέμεται σε κάθε κτηνοτρόφο είναι συνεχόμενη και ενιαία, όπου αυτό είναι εφικτό.

9. Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους δύναται να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε διαφορετικές Χ.Ε. Το σύνολο της έκτασης βοσκότοπου που δικαιούνται οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4 κατά περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στις κατεχόμενες ΜΜΖ.

10. Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.

11. Οι παραλίμνιοι ή παραποτάμιοι βοσκότοποι κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους εκτροφείς βουβαλιών.

12. Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν νομή σε βοσκήσιμες γαίες ή μισθωμένη έκταση, κατανέμεται έκταση μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

13. Στους κτηνοτρόφους που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών για βόσκηση των ποιμνίων τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4061/2012 (Α’ 66) και στους νόμιμους κληρονόμους αυτών, που διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλουν τη χρήση των εν λόγω ακινήτων, κατανέμεται έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από την παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 6.1 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

14. Στους κτηνοτρόφους στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για βόσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του Ν. 4061/2012, κατανέμεται έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από την παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 6.1 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Διαδικασία κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων

1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, υποβάλλουν αίτηση κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων προς τους Δήμους μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών, αίτηση στην εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ), η οποία περιλαμβάνει: τη θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης, τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφουν, τη θέση της σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου επιθυμούν να μετακινηθούν και το ζωικό κεφάλαιο που θα μετακινήσουν. Εφόσον έχει προηγηθεί η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων του κτηνοτρόφου στο ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους, αυτά λαμβάνονται αυτόματα ως αίτηση κατανομής βοσκοτόπων.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας συνεργάζονται και εφαρμόζουν από κοινού δράση για την ορθή κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε ειδική εφαρμογή που διατίθεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Εκπρόσωποι των Δήμων συνεργάζονται με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, όπου παρουσία υπεύθυνου χειριστή της ειδικής εφαρμογής κατανομής βοσκοτόπων, του εκπροσώπου της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος προσφέρει οποιαδήποτε αιτούμενη τεχνική βοήθεια και εκπροσώπου των κτηνοτροφικών οργανώσεων, προβαίνουν στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων, η οποία υπογράφεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

4. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι καλούνται από τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων. Η ενυπόγραφή κατανομή ενσωματώνεται στην αίτηση ΟΣΔΕ.

Άρθρο 7

Κατανομή μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών

Για την κατανομή βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς που προκύπτουν από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή, επιπλέον των επιλέξιμων για ενίσχυση βοσκοτόπων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 και του Ν.Δ. 318/69, όπως ισχύουν, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των βοσκητικών αναγκών των ποιμνίων. Ως μη επιλέξιμες νοούνται οι κατά 100% μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

1. Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να διατηρούν τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση και να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του υπό εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης.

2. Εφόσον έχει εκπονηθεί Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης, τα όρια της αναλογίας κατανομής ενός συγκεκριμένου βοσκοτόπου δύνανται να προσαρμόζονται στα όρια που καθορίζονται από το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.

3. Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής για τον παραβάτη και την επανακατανομή των εκτάσεων.

4. Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών.

5. Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίμνιο του εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης του βοσκοτόπου.

6. Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.

7. Σε περίπτωση διαδοχής των κτηνοτρόφων, εφόσον αυτοί διατηρούν το ποίμνιο διατηρούν και το δικαίωμα του αρχικού δικαιούχου να εισέρχονται στον βοσκότοπο.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ευάγγελος Αποστόλου
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ιωάννης Τσιρώνης
Ο γενικός γραμματέας Αγροιτκής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόων Χαράλαμπος Κασίμης

 

www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *