Διευκρινήσεις-Πληροφορίες για τα νέα Προγράμματα που αναμένονται να προκηρυχθούν

Share Button

pappas vasilisΑπό τον Βασίλη Παππά*,

Κατά την διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου για τον Απολογισμό του έργου του Υπουργείου Οικονομικών στις 26 Αυγούστου 2015, ανακοινώθηκαν 3 Προγράμματα που πρόκειται να Προκηρυχθούν στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Τα Προγράμματα που ανακοινώθηκαν (και θα βρείτε παρακάτω), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε – θα ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ τον Σεπτέμβριο και θα ΠΡΟΚΗΡΥΧθΟΥΝ τον Δεκέμβριο 2015. Που σημαίνει ότι πριν τον Δεκέμβριο 2015 δεν μπορούν να υποβληθούν Προτάσεις!

Επίσης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ δημοσιευθεί οι «ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» για να ξέρουμε λεπτομέρειες (ΚΑΔ δικαιούχων, προϋποθέσεις ένταξης, επιλέξιμες δαπάνες, βαθμολογούμενα κριτήρια, αξιολόγηση, κλπ.), ούτε έχουν οριστεί οι «Ενδιάμεσοι Φορείς» (όπως ονομάζονται) που θα αναλάβουν να τρέξουν και υλοποιήσουν το κάθε Πρόγραμμα.

Η εμπειρία από προηγούμενους κύκλους προγραμμάτων μας έχει δείξει ότι μέχρι να γίνει η επίσημη Προκήρυξη πραγματοποιούνται αρκετές αλλαγές στο τελικό κείμενο.

Οπότε πριν να έχουμε την επίσημη Προκήρυξη στα χέρια μας (και δημοσιευθούν οι «Οδηγοί»), η «ανάγνωση» θα πρέπει να γίνεται με κάποια επιφύλαξη.

Και μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις πάμε να δούμε την ανακοίνωση του Υπουργείου για τα 3 Νέα Προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #1: Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος: Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός : Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Ενέργειες

* Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

* Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

* Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)

* Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

* Προβολή — Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

* Αμοιβές Συμβούλων

* Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρονοδιάγραμμα

* Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

* Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

* Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016

* Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

* Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #2: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

* άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

* φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

* επαγγελματικό εξοπλισμό

* λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

* δαπάνες προβολής και δικτύωσης

* κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

* αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό

Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρονοδιάγραμμα

* Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

* Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

* Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016

* Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

* Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #3: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

* Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και

* Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:

* είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

* ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες : Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

* παραγωγικός εξοπλισμός,

* λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

* δαπάνες προβολής και δικτύωσης

* κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

* αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρονοδιάγραμμα

* Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

* Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

* Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016

* Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

* Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Για έγκυρες πληροφορίες να ανατρέχετε πάντα στα επίσημα web site του Υπουργείου Οικονομικών, ΕΣΠΑ και του τοπικού Επιμελητηρίου.

*Ο Βασίλης Παππάς είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Marketing με μεγάλη εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επικοινωνήστε μαζί του στο email [email protected] και στο τηλ. 26650 21428. Δ/ση γραφείου: Αγ. Αποστόλων 7-9 στην Ηγουμενίτσα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *