Δήμοι -κορωνοϊός: Τετράμηνη παράταση συμβάσεων καθαριότητας -Απαλλαγή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις

Share Button

Μετά την δυνατότητα για τετράμηνες συμβάσεις καθαριότητας με παράταση των ήδη υφιστάμενων κατά δύο μήνες, που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, το υπουργείο Εσωτερικών με τη σημερινή ΠΝΠ, παρατείνει κατά τέσσερις μήνες όσες συμβάσεις καθαριότητας στους δήμους, λήγουν έως 30 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο «άρθρο τριακοστό έβδομο» (παρ. 5), «συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα».

Παράλληλα με το ίδιο άρθρο της ΠΝΠ:

-Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

-Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη μγια το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

-Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

-Επίσης, «στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΗΣ ΠΝΠ

Άρθρο τριακοστό έβδομο

Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις:

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται

εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς

των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ.

1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και

της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009

(Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών

(3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5

του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).».

β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το

άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).».

 1. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ.

1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

(ν. 3463/2006, Α΄ 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020.

β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι

έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συμβούλια και έχουν τη

σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την

παρ. 6 του άρθρου 77 και την παρ. 3 του άρθρου 78

του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και για τους οποίους, έως της

έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική

πράξη έγκρισης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης,

εκτελούνται αμέσως. Η περ. α’ της παρ. 7 του εικοστού

τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο

προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους

προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.,

καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 1. Στις συμβάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, των

παρ. 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς

και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας αγαθών και

υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους

προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο

διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από

το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της

παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.

 1. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να αναστέλλεται για το

έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής

προβολής του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) των

περιφερειών και των Δήμων της χώρας.

 1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’

βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες

λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη

λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της οικείας

Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση

του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα.

 1. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της

παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 129/2534/2010 κοινής

υπουργικής απόφασης (Β’ 108).

 1. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου

2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους

για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων

και εντός κοιμητηρίων.

 1. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη

λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα

με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171),

μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη

για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών,

σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός

του διαστήματος απαλλαγής.

 1. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των

μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74),

για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών,

σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός

του διαστήματος απαλλαγής.

 1. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται

παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι

δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα

με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

 1. α. Η περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 53 του

ν. 4314/2014 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη

διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και

Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από

εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του

ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών

Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την

προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές,

αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης

ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την

προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις

κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά

δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.