Δήμος Φιλιατών: Πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών (Μαθητική Εστία)

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΓια τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

3.Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /8420607/29-7-2015Εγκριτική της Επιτροπής  του άρθρου 2 παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,ΦΕΚ280/Α/28-12-2006) όπως ισχύει.

4.Την με αριθμ. 216/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Φιλιατών με την οποία καθορίστηκε η ειδικότητα για την εγκριθείσα θέση.

5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Φιλιατών(ΦΕΚ2394/τ.Β΄/6-8-2012).

6.Την με αριθμ.Θ.59/13-01-2016   έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός  ατόμου (1) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών(Μαθητική Εστία) που εδρεύει στους Φιλιάτες και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα(βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

      ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός ατόμων
100Δήμος ΦιλιατώνΦιλιάτεςΔΕ Εποπτικού Προσωπικού8 μήνες1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό Θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

1 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι της ως άνω  ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φιλιατών υπόψη κας Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164 . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *