Δήμος Φιλιατών: Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στην καθαριότητα με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Share Button

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α΄/11-05-2015)

3.Τις διατάξεις του άρθρου 116 του .4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

4.Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304/τ.Β΄/06-08-2012)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

5.Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 ,όπως ισχύουν.

6.Την με αριθμ΄116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών για την πρόσληψη τεσσάρων εργατών πυροπροστασίας ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τεσσάρων μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.

7.Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

                                                    Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη  τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων ειδικότητας  ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
YE Εργατών-Εργατριών Γενικών Καθηκόντων3 

(Διάρκεια σύμβασης τριών μηνών)

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2597/97.
YE Εργατών-Εργατριών Γενικών Καθηκόντων1 

(Διάρκεια σύμβασης τεσσάρων μηνών)

 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2597/97.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Φιλιατών)
  3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β)δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004..
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης  θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών ,στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια για   ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά , αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο  e-mail:  [email protected] .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/05/2021 έως και 01/06/2021 και ώρα 23:59

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr.

Πληροφορίες για διευκρινήσεις  στα τηλέφωνα 26643-60164 και 26643-60100.

Η αίτηση συμμετοχής ,που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ,πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *