Επαναδιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας

Share Button

Paidiki_XaraO Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο κατά 120.000,00€ και από ίδιους πόρους του Δήμου κατά  30.000,00€. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τον             ΚΑ:30.7135.60 «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Ηγουμενίτσας» με το ποσό των 120.000,00€ και τον προϋπολογισμό έτους 2016 στον οποίο έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση, με το ποσό των  30.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 10-11-2015.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03-12-2015  και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή ή προμήθεια ειδών σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ.14/2015 Διακήρυξη και στη συνημμένη αυτής  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων).

Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το  άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 2.440,00€ (μετά από στρογγυλοποίηση) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες  από την υπογραφή της.

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665361212, fax: 2665029119, e-mail: [email protected]

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).              

Αρχεία

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *