Ερώτηση Μ.Κάτση για την εκχώρηση ολόκληρου του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΠΑ

Share Button

Τα σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που γεννά η απόφαση της κυβέρνησης για την πώληση, με ταχείες μάλιστα διαδικασίες, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, επισημαίνουν σαράντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Η Νέα Δημοκρατία, με τον πρόσφατο νόμο που έφερε στη Βουλή (4643/2019), ακυρώνει όλα όσα κατάφερε να κερδίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, και προχωράει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εμπορίας και των Υποδομών της ΔΕΠΑ, χωρίς αυτό να προκύπτει από καμία δανειακή σύμβαση, πρόγραμμα, οδηγία ή άλλη υποχρέωση της χώρας μας.

Ερωτήματα δημιουργεί επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία προχωράει η εν λόγω ιδιωτικοποίηση. Έξι μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (9.12.2019).

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος εκχωρείται το σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου σε έναν ιδιώτη, καθώς θα εισαχθεί στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών και το ποσοστό 35% που κατέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Μέτοχος της εταιρείας ΕΛΠΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 35,5%. Από την απόφαση αυτή απουσιάζει οποιαδήποτε αιτιολόγηση εκ μέρους του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τη σκοπιμότητα της εν λόγω Απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι Υπουργοί, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, ερωτώνται για τη σκοπιμότητα εκχώρησης ολόκληρου του ποσοστού του δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών, το όφελος για τους Έλληνες πολίτες και το δημόσιο, καθώς και για τον τρόπο διασφάλισης της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια με βάση τις ανάγκες των πολιτών και όχι του κέρδους κάποιου ιδιώτη.  Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που δικαιολογούν τη σκοπιμότητα της πώλησης του ποσοστού του δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών Πετρελαίων, η εισήγηση και η τεχνοοικονομική μελέτη, καθώς και η μελέτη ωφελειών του δημοσίου που παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΠΕ στην οποία στηρίχτηκε η συμφωνία τους στην πώληση  ολόκληρου του ποσοστού των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα,  13 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

1.Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση ολόκληρου του ποσοστού ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου»

Η Ελλάδα, το 2012, είχε δεσμευτεί, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του μεριδίου (65%) που κατέχει το δημόσιο στην ΔΕΠΑ, τόσο στην εμπορία, όσο και στις υποδομές, συμφωνία που μεγιστοποιούσε μόνο το όφελος για τον ιδιώτη επενδυτή. Μετά από διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να ακυρώσει το παραπάνω πλάνο ιδιωτικοποίησης και να διατηρήσει ισχυρή τη θέση του ελληνικού δημοσίου στη ΔΕΠΑ.

Με το ν. 4602/2019 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο στη Βουλή, προβλέφθηκε η διατήρηση του 15% του ποσοστού του δημοσίου στο εμπορικό κομμάτι της ΔΕΠΑ, με την παράλληλη διατήρηση του δικαιώματος βέτο σε σειρά στρατηγικών αποφάσεων για την εταιρεία. Στο σκέλος των υποδομών, προέβλεπε ακόμη τη διατήρηση ισχυρού δημόσιου χαρακτήρα των υποδομών, με ποσοστό 51% στο ελληνικό δημόσιο κάτι που εξασφάλιζε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη βάση των αναγκών των Ελλήνων πολιτών.

Με το νόμο 4643/2019 της Νέας Δημοκρατίας ακυρώνονται όλα όσα κατάφερε να κερδίσει η χώρα μας με σκληρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και προβλέπεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Εμπορίας και των Υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, χωρίς αυτό να προκύπτει από καμία δανειακή σύμβαση, πρόγραμμα, οδηγία ή άλλη υποχρέωση της χώρας μας.

Εντυπωσιακή είναι επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία προχωράει η εν λόγω ιδιωτικοποίηση. Έξι μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (9.12.2019).

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος εκχωρείται το σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου σε έναν ιδιώτη, καθώς θα εισαχθεί στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών και το ποσοστό 35% που κατέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Μέτοχος της εταιρείας ΕΛΠΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 35,5%.Σοβαρά ερωτηματικά γεννά η απουσία οποιασδήποτε αιτιολόγησης εκ μέρους του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τη σκοπιμότητα της εν λόγω Απόφασης.

Η υλοποίηση του προκηρυχθέντος από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνισμού πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών μειώνει στο ελάχιστο τις ευκαιρίες ανάπτυξης ανταγωνισμού και στον τομέα Υποδομών, και είναι σε αντίθετη με τις φιλελεύθερες αρχές που ευαγγελίζεται, κατά περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία.

Με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ αποφασίστηκε η έγκριση της πώλησης του συνόλου του ποσοστού της εταιρείας στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Καμία αναφορά δε γίνεται όμως σε οικονομοτεχνικά κριτήρια και μελέτες, βάσει των οποίων οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, που αποτελούν και την πλειοψηφία, αποφάσισαν να εγκρίνουν την πώληση του μεριδίου των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματασχετικά με τη σκοπιμότητα της απόφασης αυτής με βάση το δημόσιο συμφέρον τόσο από την πλευρά του οικονομικού όσο και του κοινωνικοπολιτικού οφέλους και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από τους εκπροσώπους του Δημοσίου στο ΔΣ των ΕΛΠΕ.

Επειδή, πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισχυρού δημόσιου ελέγχου στον τόσο καίριο τομέα των ενεργειακών υποδομών και δικτύων

Επειδή, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου οφείλουν να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον όλων των πολιτών και του δημοσίου

Επειδή, επιβάλλεται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος από κάθε εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου σε φορέα και γενικά στους δημόσιους λειτουργούς

Επειδή, με την απόφαση του ΔΣ των ΕΛΠΕ εξοβελίζεται η συμμετοχή του δημοσίου στα δίκτυα φυσικού αερίου

Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.         Ποια είναι η σκοπιμότητα ένταξης ολόκληρου ποσοστού του δημοσίου στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών;

2.         Πώς εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ελληνικού δημόσιου με την απόφαση να πουληθεί και το ποσοστό που κατέχει μέσω της εταιρείας ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών;

3.         Ποιο θα είναι το όφελος της εν λόγω απόφασης για τους Έλληνες πολίτες;

4.         Πώς διασφαλίζεται η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια και η υλοποίηση του Πλάνου ανάπτυξης της ΔΕΔΑ;

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταθέτουμε Αίτηση Κατάθεσης όλων των εγγράφων που δικαιολογούν τη σκοπιμότητα της πώλησης του ποσοστού του δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών και ειδικότερα:

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών Πετρελαίων που μνημονεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Την εισήγηση και την τεχνοοικονομική μελέτη καθώς και τη μελέτη ωφελειών του δημοσίου που παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΠΕ στην οποία στηρίχτηκε η συμφωνία τους στην πώληση  ολόκληρου του ποσοστού των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ υποδομών

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βασιλικός Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν Χασάν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος  Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος​

ΠΗΓΗ: www.left.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *