ΕΣΠΑ: Πότε θα γίνουν δεκτές προτάσεις για χρηματοδότηση έως 100% νέων επιχειρήσεων – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Share Button

ESPA 2014-2020Στις αρχές του Δεκεμβρίου θα ανοίξουν οι πρώτοι κύκλοι υποβολής προτάσεων για τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι τέσσερις δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούν ακόμη και 100% άνεργους πτυχιούχους που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις. Με ποσοστό 40% επιδοτούνται υφιστάμενες μικρές καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους.

Τα προγράμματα των 350 εκατ. ευρώ χωρίζονται σε δύο κύκλους. Τα 129,5 εκατ. ευρώ θα αφορούν τις δράσεις που θα προκηρυχθούν το Δεκέμβριο. Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν προκαταβολή το 40% του ποσού που θα τους εγκριθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και τα γνώριμα προβλήματα ρευστότητας.

Η «Ημερησία» παρουσιάζει αναλυτικά τις τέσσερις δράσεις του υπουργείου Οικονομίας, που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επανεκκίνηση»:

  1. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου είναι 17,5 εκατ. ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πτυχιούχοι που είναι γεννημένοι πριν από την 1.1.1991 και εργάζονται χωρίς όμως να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.

Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Θα ενισχυθούν 100% έργα από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

  1. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου υποβολής αιτήσεων είναι 48 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής για την ίδρυση της νέας επιχείρησης είναι όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι άνεργοι (μητρώα του ΟΑΕΔ) ή απασχολούνται αλλά χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).

Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας, των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος , των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της υγείας – φαρμάκων και των υλικών- κατασκευών.

  1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Ο προϋπολογισμός της δράσης για τον πρώτο κύκλο είναι 52 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρέπει να ανήκουν στους κλάδους της αγροδιατροφής, της ενέργειας, των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της υγείας – φαρμάκων και των υλικών – κατασκευών. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 15.000 έως 200.000 ευρώ.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,

ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στον Τουρισμό

  1. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατά τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι ίδιες με εκείνες του προγράμματος της ενίσχυσης των υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να κυμαίνεται από τα 15.000 έως τα 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,

οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,

οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λπ.),

οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,

η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,

οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *