Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά) και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (παντοπωλείου, αρτοποιείου και γαλακτοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και αφορά την προμήθεια «Τροφίμων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, του νομικού προσώπου Π.ΑΚ.Π.Π.Ο.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 136.177,29€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Ο διαγωνισμόςθα πραγματοποιηθείμε χρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20/03/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3548/2007, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (άρθρο 8 παρ.6Βν.2741/99), στη Διαύγει, στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Επίσης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% (άρθρο 157 ν. 4281/2014) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας χωρίς το ΦΠΑ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της προμήθειας αφορά ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα παράτασης έως δύο μήνες ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου.Η προμήθεια των τροφίμων θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015 του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και του Δήμου Ηγουμενίτσας αντίστοιχα.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *