Καταργείται η Νομ/κή Επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Οργανισμός Νομ/κής Αυτ/σης Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΤην κατάργηση της Νομαρχιακής Επιχείρησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»΄΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/6-4-2004 τ.Β΄. αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄)
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)
4. Την αριθμ. 95/26-11-2003 απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου Θεσπρωτίας ΄΄Σύσταση αμιγούς Νομαρχιακής επιχείρησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»΄΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/6-4-2004 τ.Β΄
5. Την με αριθμ. πρωτ. 118178/4098/7-11-2014 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 126903/4768/1-12-2014) (συνημμένα με α/α: 92 στο φάκελο 2/2014
συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ, με την οποία προτείνεται η κατάργηση, σύμφωνα με το
1άρθρο 17 του καταστατικού της, της ως άνω αναγραφόμενης επιχείρησης διότι η ύπαρξή της δεν συνάδει με τους σκοπούς της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας , ούτε αποτελεί αναγκαιότητα η διατήρησής της.
6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας & ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) αποφασίζει κατά πλειοψηφία – Την κατάργηση της Νομαρχιακής Επιχείρησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»΄΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/6-4-2004 τ.Β΄.
(απόφαση: 13/61/19-12-2014)
– Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης προς τη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού καθώς και ανάληψη – μεταφορά του υπολοίπου που θα προκύψει μετά τις σχετικές δαπάνες προς Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και τρίτους , σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε λευκό

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *