Μετατόπιση περιπτέρου του Eυάγγελου Παππά από την περιοχή του Συνοικισμού Εθνικής Αντίστασης πλησίον του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε στη Δ.Κ Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

peripteroΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) <<Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, άρθρο 94 και 95

2) Τις διατάξεις του αρθρου 76 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείο Εσωτερικών » όπως αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 « Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των Κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. έναντι ανταλλάγματος»

3) Τις διατάξεις του αρθρου 20 του Ν.Δ 1044/1971 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του αρθρου 9 του Ν.1043/80 του άρθ.10 Ν.1416/84 και του αρθρου 6 του Ν.3648/2008. ( Θέματα Μετατόπισης και Εκμίσθωσης Περιπτέρων)

4) Την αριθμ.168/19-01-2010 Απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στον κ Ευάγγελο Παππά του Κων/νου, στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης της Δ.Κ Ηγουμενίτσας.

5) Την αρ. 350/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με την οποία εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου του Ευάγγελου Παππά, μετά από σχετική αίτηση που υπέβαλλε στον Δήμο, από την περιοχή του Συνοικισμού Εθνικής Αντίστασης στην Δ.Κ Ηγουμενίτσας πλησίον του κτιρίου Σ.Δ.Ο.Ε στη Δ.Κ Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας,

6) Το αριθμ. 270/6464/13-2-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας- Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Θεσπρωτίας, με το οποίο αναφέρει ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού .Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (350/2014)

7)Το υπ΄αριθ..1012/15/11-α/25-08-2014 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας με το οποίο ενημερώνει ότι μετά από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο ακριβές σημείο που απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, πλησίον του Σ.Δ.Ο.Ε της Τοπικής Κοινότητας Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας για την μετατόπιση του περιπτέρου, ιδιοκτησίας Παππά Ευαγγέλου του Κων/νου, συμφωνούμε με την μετατόπισή του στην περιγραφόμενη θέση, καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις οδικής ασφάλειας οχημάτων και πεζών.

8) Tα στοιχεία του Φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Εγκρίνουμε την μετατόπιση του περιπτέρου του κ Ευάγγελου Παππά του Κωνσταντίνου από την περιοχή του Συνοικισμού Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Κ Ηγουμενίτσας πλησίον του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε στη Δ.Κ Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκαρίφημα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2) Τάσσουμε προθεσμία για τη μετατόπιση του περιπτέρου τριών μηνών, από της κοινοποιήσεως της παρούσας απόφασης.
3) Η μετατόπιση θα γίνει με την παρουσία του ενδιαφερομένου και με την επίβλεψη μηχανικού του Δήμου Ηγουμενίτσας.
4) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, προς την οποία κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να ορίσει αρμόδιο μηχανικό για την ακριβή οριοθέτηση της νέας θέσης του ανωτέρω περιπτέρου, πλησίον του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή τοποθέτηση του κουβουκλίου του οποίου ο τύπος και οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο παραχώρησης του περιπτέρου και επίσης να ενημερώσει τον Δήμο περί της πραγματοποίησης της αναφερόμενης μετατόπισης.
5) Η δαπάνη μετατόπισης και η αποκατάσταση της λειτουργίας του περιπτέρου θα βαρύνει τον αιτούντα της μετατόπισης κ Παππά Ευάγγελο, επ΄ ωφελεία του οποίου γίνεται η εν λόγω μετατόπιση, όπως τούτο προβλέπεται από το αρθρο 20 παραγ. 2 του Ν 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 1 του αρθρου 6 του Ν 3648/2008, στον οποίο κοινοποιείται.
6) Κατά της απόφασης αυτής, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 228 του Ν 3852/2010 στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της.

Φωτογραφία αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *