Ο Παύλος Μπέλλος νέος αντιδήμαρχος Φιλιατών στην θέση του εκλιπόντος Σπύρου Εξαρχου

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΟ Δήμαρχος Φιλιατών
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου.
• Την υπ΄ αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας» με το Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 ( Φ.Ε.Κ. Α΄40), χωρίς αντιμισθία.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852
/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι .
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών έχει δυο (2) Δημοτικές Ενότητες.
• Τον οργανισμό εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( ΦΕΚ 2304/τ.Β’/6.8.2012)
• την υπ΄αριθμ. 276/2014
• την υπ΄αριθμ. 290/2014
• Το γεγονός του ότι ο Αντιδήμαρχος, κ. Έξαρχος Σπυρίδωνας του Λεωνίδα
απεβίωσε την 07-01-2015
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπέλλο Παύλο του Αθανασίου Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία του Δήμου Φιλιατών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλ. με θητεία από 19/01/2015 έως 28/2/2017 μεταβιβάζοντας σε αυτόν καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία για θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης
• Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων και μελετών και τον
Προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των
απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων
που εκτελεί ο Δήμος Φιλιατών.
• Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα
• Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου
• Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται
με χρηματοδοτήσεις.
• Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών:
• Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των
Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου,
Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης στη
Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
• Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
• Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
Δημοτών.
• Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
• Την χορήγηση αδειών του προσωπικού
• Τη λειτουργία του ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών
• Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
εκτός από βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.
• Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο
Δήμαρχος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος.
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 276/2014 απόφαση ως προς τα ακόλουθα:
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπέλλου Παύλου που
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Παππά – Μάλλιου Ουρανία, ενώ
2τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκίκα Θωμά που απουσιάζει ή
κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Μπέλλο Παύλο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *