Ο Σπύρος Βαλάκος αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργήθηκε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 1057/18-01-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πάσχος Αλέξανδρος- Πρόεδρος (Ουδείς)
2. Κοσιώρη Μαρίνα – Δημ. Σύμβουλος
3. Μονάχου Αικατερίνη – Δημ. Σύμβουλος
4. Ντάσιος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος
5. Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος
6. Κώστας Ελευθέριος – Δημ. Σύμβουλος
7. Βαλάκος Σπυρίδων – Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Γουρνάρης ως εκπρόσωπος της παράταξης: «Μαζί για την Ηγουμενίτσα», χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα.

Εκ μέρους των μελών της μειοψηφίας προτάθηκε το μέλος κ. Σπυρίδων Βαλάκος ως Αντιπρόεδρος.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία και ο προτεινόμενος εκ μέρους της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Βαλάκος έλαβε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων.
Ύστερα από τα παραπάνω η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 πως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας έως την 30η Ιουνίου 2026, το μέλος της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Βαλάκο ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *