Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 01-11-2022 μέχρι και 31-10-2023, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο Νόμο εξαμήνου:
1. Τον κ. Βασίλειο Γκόλια, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
ii. Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτική Περιουσίας
iii. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
2. Τον κ. Ελευθέριο Κώστα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας.
ii. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων.
iii. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.
iv. Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
v. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
vi. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.
vii. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
viii. Την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Προαγωγής Υγείας, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., εξαιρουμένου του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
ix. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και του αρμόδιου Γραφείου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ..
3. Τον κ. Μιχαήλ Γκίκα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Πρωτογενούς Τομέα και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
ii. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
iii. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
iv. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.
v. Την καθαριότητα σχολικών κτηρίων.
vi. Την ευθύνη των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
vii. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
viii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Γραφείου Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα καθώς και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας εκτός του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Κυνοκομείου.
4. Τον κ. Απόστολο Τζώρτζη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
ii. Την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
iii. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού.
iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων.
v. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
5. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Σχεδίου Πόλης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης, όπως αναφέρονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ.
ii. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης όπως αναφέρονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές.
6. Τον κ. Δονάτο Μαρτίνη, Δημοτικό Συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:
· Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
· Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινής αφαίρεσης αδειών καταστημάτων
· Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
· που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
ii. Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
iii. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
iv. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
v. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
vi. Την ευθύνη και την εποπτεία του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
7. Τον κ. Γεράσιμο Φουσέκη, άμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
ii. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
iii. Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τον συντονισμό και την επίλυση των προβλημάτων.
Β. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 01-11-2022 μέχρι και 31-10-2023, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση:
1. Τον κ. Ηλία Λώλη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Παιδείας, καθώς και σε θέματα διαχείρισης του προγράμματος των αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων έχοντας παράλληλα την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
2. Την κα Χριστίνα Τζέλλου, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Πολιτισμού και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία του αντίστοιχου Γραφείου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Γκίκας και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Δονάτο Μαρτίνη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *