Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Share Button

kathigites“Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας Ηπείρου για το σχολικό έτος 2015-2016”

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α΄/2.10.2008) “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/30.01.2013) “Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις”
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄/17.09.2013) “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” 4. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13.02.2002) “Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
5. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16.10.2002 ) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων”, τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της
6. Τη με αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9.4.2015 Υπουργική Απόφαση “Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων”
7. Τη με αριθμ. 126653/Δ3/06-08-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων “Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος
2015-2016”
8. Τη με αριθμ. 127947/Γ6/8-8-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2311, τ.Β΄/28-8-2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 148301/Γ6/18-09-2014 (ΦΕΚ 2569/τ.Β΄/26-9- 2014)Υ.Α. και με τη με 125501/Δ3/05-08-2015 (ΦΕΚ 1648/τ.Β΄/5-8-2015)Υ.Α.
9. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2015-2016”
10. Τις ενστάσεις των υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
11. Τις αριθμ. 4/17-09-2015 και 5/06-10-2015 Πράξεις του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, που υπέβαλαν αίτηση
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το
σχολικό έτος 2015-2016, ως ακολούθως:

Κύρωση_οριστικών_πινάκων_υποψηφίων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_-_6ΔΓΟ465ΦΘ3-Γ7Κ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *