Ως 11 Ιουλίου δυνατότητα ακύρωσης αιτήσεων για μεταβολές δικαιωμάτων

Share Button

gidiaΠροθεσμία μόλις 4 ημερών, μέχρις τις 11 Ιουλίου, οπότε και κλείνει οριστικά το σύστημα για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, δίνει νέα απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα με τη σχετική ποινή 1% ανά ημέρα για τους εκπρόθεσμους, μετά την 15η Ιουνίου.

Βάσει της σχετικής ΥΑ, με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) περί διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015», οι αγρότες μπορούν ακόμα να ζητήσουν ακύρωση της αίτησης μεταβολών τους, αρκεί αυτή να γίνει μέχρι τις 10 Ιουλίου, καθώς οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνεται δεκτή.

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην απόφαση «αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.»

Βρείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με την Τροποποίηση για την εξέταση αιτήσεων μεταβολών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.pdf

Τι ορίζει η σχετική απόφαση:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) ως εξής:

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «7. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης», Νο. 20 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης» και Νο. 30 «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης», η οριστικοποίηση προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη.

Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβολών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ».

β) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως κάτωθι : «8. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών είναι η 15η Ιουνίου 2015.»

γ) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «10. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται η 15η Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία ελέγχεται:

α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή,

β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως.

Ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή ορίζεται η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015».

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«12. Αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή καταχώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα .»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«2. Σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.06.2015.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«4. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τη συμβολαιογραφική πράξη πώλησης γης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των ημερομηνιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλησης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σύναψης μεταξύ 01.06.2013 ως και 31.05.2015.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μπορεί να υποβληθεί και από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει στη διάθεσή του.

(β) Στην περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.06.2015. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των παραπάνω ημερομηνιών.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης από 01.07.2006 ως και την 31.05.2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015

(β) Στην περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015 προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται η περίπτωση (δ) μετά την περίπτωση (γ) ως εξής:

«(δ) Στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης οι κληρονόμοι δύνανται να παραχωρήσουν το ποσοστό της εκμετάλλευσης που κληρονομούν, προκειμένου να χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε άλλους κληρονόμους, με συμπλήρωση στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που κληρονομείται και υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων τα ιδιωτικά συμφωνητικά που αποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κατοχής και χρήσης της εκμετάλλευσης που παραχωρείται.»

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«3. Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώσει από τους κληρονόμους, οι κληρονόμοι δικαιούνται να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, απαιτείται προσκόμιση των συμφωνητικών μίσθωσης.

Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώσει από τρίτους, και δεδομένου ότι ο θάνατος ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων σε μία πράξη μίσθωσης δεν λύει αυτοδίκαια τη μίσθωση, οι κληρονόμοι δικαιούνται να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, απαιτείται προσκόμιση:

(α) είτε συμφωνίας μεταξύ των κληρονόμων και του εκμισθωτή επί των ήδη συναφθέντων με τον θανόντα συμφωνητικών μίσθωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή

(β) είτε Υ/Δ του κάθε αντισυμβαλλόμενου είτε συμφωνητικού μεταξύ των κληρονόμων και του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή

(γ) είτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, νομίμως μεταγραμμένου, σε περίπτωση που η μίσθωση είχε συναφθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είχε μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

Από το περιεχόμενο όλων των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να προκύπτει ότι συνεχίζεται η μίσθωση, που είχε συναφθεί από τον κληρονομούμενο και ότι στη θέση του υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, προκειμένου να συνεχίσουν τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου για δικό τους λογαριασμό.»

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

14.Οι ημερομηνίες 15.05.2015 και 09.06.2015, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ αντικαθίστανται με τις ημερομηνίες 15.06.2015 και 10.07.2015 αντίστοιχα. Ειδικά, για τη γραμμή 4 «χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης» οι ημερομηνίες οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών 15.5.2015 και 9.6.2015 αντικαθίσταται με 30.6.2015.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *