Πολυνομοσχέδιο – σκούπα: Τα 24 μέτρα – σοκ που αλλάζουν τη ζωή μας

Share Button

euro-xrimaΣαρωτικές αλλαγές στη φορολογία, το ασφαλιστικό, τη δημόσια διοίκηση, την αγορά ενέργειας, το ΤΑΙΠΕΔ, την υγεία, τις συγκοινωνίες, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο – σκούπα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το βράδυ του Σαββάτου και η ψήφιση του οποίου θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης υπο-δόσης των 2 δισ. ευρώ.

Το πολυνομοσχέδιο – φωτιά των 19 άρθρων, υπό τον τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ενσωματώνει στις διατάξεις του την πρώτη δέσμη των προαπαιτούμενων που πρέπει να υλοποιήσει η Αθήνα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των δανειστών και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Από τα μέτρα – σοκ του πολυνομοσχεδίου δεν ξεφεύγει σχεδόν κανείς, αφού το πλήγμα που επιφέρει θα είναι βαρύ για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, το βαρύ φορτίο των μέτρων που φέρνει το πολυνομοσχέδιο έχει ως εξής:

Φορολογία

1. Αύξηση των συντελεστών φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία αποκτήθηκαν ή πρόκειται να αποκτηθούν εντός του 2015.

Η αύξηση ισχύει αναδρομικά από 1/1/2015.

Για ετήσιο ποσό μισθωμάτων μέχρι 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 11% στο 15%, ενώ για κάθε ποσό μισθωμάτων πέραν των 12.000 ευρώ το χρόνο ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 33% στο 35%.

2. Επέκταση της φορολόγησης με τους νέους αυξημένους συντελεστές 15% και 35% και στα ποσά των μισθωμάτων που δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές τους, καθώς καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια, οπότε οφείλουν κι αυτά να τα δηλώνουν στην εφορία και να φορολογούνται και γι’ αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχουν εισπράξει.

3. Μείωση από τα 5 ευρώ στο 1 ευρώ του ορίου του ποσού του ΕΝΦΙΑ που δεν θα αναζητείται από το Δημόσιο για είσπραξη. Οποιοδήποτε ποσό άνω του 1 ευρώ του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβάλλεται στην εφορία, διαφορετικά θα καταστεί ληξιπρόθεσμο χρέος και οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

4. Άσκηση ποινικής δίωξης για μεγάλα αδικήματα φοροδιαφυγής ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

5. Κατάργηση των προστίμων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων.

6. Κατάργηση των προστίμων που επιβάλλονται για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

7. Μείωση προστίμων που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που προέκυψε από τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερος από τον φόρο που βεβαιώθηκε από τον φορολογικό έλεγχο.

Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, το πρόστιμο επί της διαφοράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμενος:

– μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερβαίνει το 20% και φτάνει μέχρι το 50% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

– μειώνεται από 100% σε 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

8. Επιβολή προστίμων για παραβάσεις που αφορούν στον ΦΠΑ και οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, ως εξής:

– Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.

– Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

– Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

– Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

9. Μείωση του προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου.

Το πρόστιμο μειώνεται από το 100% στο 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

10. Εκλογίκευση προστίμων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50%, από 100% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

11. Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών οφειλών.

Η αποπομπή οφειλέτη από τη ρύθμιση που προβλέπει την τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους.

12. Ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία για τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής.

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

– Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ

– Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά σε ΦΠΑ ή τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

13. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ εφόσον αφορά σε ΦΠΑ ή τις 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

14. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 3 μηνών – που μπορεί ωστόσο να φτάσει και τους 12 μήνες – για όποιον εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και για όποιον αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

15. Ακριβαίνει η εξαγορά της ποινής φυλάκισης σε περίπτωση υποτροπής, καθώς ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται από 20 έως 100 ευρώ.

16. Αυστηροποίηση του πλαισίου για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με άμεση κατάσχεση.

17. Αυτόματη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων έως και στο 100% σε περίπτωση που δεν αποδοθεί ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ.

ΤΑΙΠΕΔ

18. Το πολυνομοσχέδιο απαλλάσσει τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ από τέλη και εισφορές.
Ασφαλιστικό

Σε ό,τι αφορά την καυτή πατάτα του ασφαλιστικού, με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, καθώς μπαίνουν στο στόχαστρο όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο δημόσιο, καθώς και το ύψος των συντάξεων.

Ειδικότερα:

19. Αναδρομική αύξηση από τις 19 Αυγούστου του 2015 των ορίων συνταξιοδότησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

20. Επιβολή προστίμου επιπλέον 10% σε όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν τα νέα όρια.

21. Το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης που ισχύει από τις 19 Αυγούστου 2015 παραμένει αμετάβλητο μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021.

22. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

23. Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής έως δύο κατώτερων ασφαλιστικών κλάσεων στο ΕΤΑΑ (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί).

24. Κατάργηση της δυνατότητας συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων χρεών – μελλοντικής σύνταξης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Το σφικτό χρονοδιάγραμμα

Το πολυνομοσχέδιο – σκούπα έχει τεθεί σε διαβούλευση από το βράδυ του Σαββάτου έως και σήμερα Δευτέρα στις 9 το πρωί.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το πολυνομοσχέδιο κατατίθεται στη βουλή.

Αύριο Τρίτη, θα συζητηθεί σε κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, με στόχο την ψήφισή του, το αργότερο έως την Πέμπτη, με τη διαδικασία του επείγοντος.

Πηγή: News247.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.