Πρεμιέρα στο νέο ΕΣΠΑ με τρία προγράμματα για μεταποίηση

Share Button

metapioisiΤο φθινόπωρο αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις των τριών επενδυτικών προγραμμάτων για τη μεταποίηση με τα οποία ανοίγει η αυλαία του νέου ΕΣΠΑ.

Τα προγράμματα έλαβαν το «πράσινο φως» της Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ύστερα από σχετική εισήγηση της υφυπουργού αρμόδιας για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη.

Ο προϋπολογισμός τους ως προς το σκέλος της δημόσιας δαπάνης προσδιορίζεται στα 71 εκατ. ευρώ, ωστόσο, με την ιδιωτική συμμετοχή εκτιμάται ότι τελικώς θα υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 170 εκατ. ευρώ.

Η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής και η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους ενδιαφερόμενους αναμένεται εντός του επόμενου τριμήνου, καθώς στόχος του υπουργείου είναι να βγουν στον «αέρα» στις αρχές του φθινοπώρου.

Τα τρία προγράμματα που έχει εισηγηθεί η κ. Τζάκρη είναι τα εξής:

  1. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»

Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις «εναλλακτικές» επιλογές, ώστε οι επιχειρήσεις που θα εμπίπτουν σε αυτό να επιλέξουν μία εξ αυτών. Οι επιλογές αυτές είναι:

– Η μεταποιητική διαφοροποίηση -παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμες σε αυτό το σκέλος του προγράμματος θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες ή και πιλοτικές παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης, θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς, όπως επιχειρηματικών συνεργασιών-συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

– Η Ψηφιακή Βιομηχανία. Το σκέλος αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και την υποστήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν διαπεριφερειακή ή διεθνή διάσταση.

– Η Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για τις ΜΜΕ. Η «επιλογή» αυτή επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων με προσωπικό από 50-250 άτομα, ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Σύγχρονη Μεταποίηση» ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται για τις μικρές επιχειρήσεις από 30%-45% και για τις μεσαίες από 20%-35%. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από την περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

  1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Ομοίως, τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Αποδέκτες-δικαιούχοι του προγράμματος είναι εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, με το 50% να αποτελεί δημόσια δαπάνη, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 ευρώ.

  1. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών-βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών.

Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες του προγράμματος αφορούν ενδεικτικά: την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών, την κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις για τις κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων, δαπάνες για τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης, τον έλεγχο διαχείρισης των υποδομών και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των επιχειρηματικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά, δαπάνες δημιουργίας marketplace για την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, δαπάνες των έργων επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του Ε.Π., δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες, δαπάνες κτήσης γης για ποσοστό μέχρι 10% του κόστους των τεχνικών έργων.

Το πρόγραμμα θα απευθυνθεί σε φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 16 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη.

ΠΗΓΗ: www.ypaithros.gr 

(Με πληροφορίες από euro2day.gr)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *