Πρόχειρος Διαγωνισμός: Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Ηγουμενίτσας μέσω ενεργοποίησης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής γεωπληροφορίας, με στόχο την ταχύτερη και ευχερέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη στην ενημέρωσή του για τα πολεοδομικά δεδομένα του Δήμου ( MIS 483435)

Πηγή Χρηματοδότησης : Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Άξονας Προτεραιότητας: 02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής¨

Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηγουμενίτσας

Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, € 61.500 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 50.000 + ΦΠΑ (23%): € 11.500).

Τύπος Διαγωνισμού- Κριτήρια Ανάθεσης : Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύουσα νομοθεσία: Ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».

Ημερομηνία, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24/04/2015, ημέρα Παρασκευή , ώρα 12: 00 και τόπος η έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία: δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού.

CPV: 35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών.

Εγγύηση Συμμετοχής: Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1000,00€ και να έχει χρονική ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη αυτού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: https://www.igoumenitsa.gr Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2665 361 212 ( Κώτσια Ιφιγένεια , Γραφείο Προμηθειών).

Διακήρυξη

Ισχύς των Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου4 παρ.3 του Ν. 3548/2007.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *