Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

skoupidiaΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».

Συγκεκριμένα η εργασία αφορά στην αποκομιδή και μεταφορά εκτιμούμενου συνολικού βάρους 1.210 τόνων αποβλήτων συσκευασίας (ανακυκλώσιμων υλικών) από θέση (εντός των ορίων του Δήμου) που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, καθώς επίσης και τη μεταφορά και διάθεση τυχόν υπολειμμάτων που θα προκύψουν από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη είναι 45.120,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στην οδό Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, στις 11 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα11:00π.μ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους πρέπει να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 799,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη αυτού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr/Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2665 361 212 (Κώτσια Ιφιγένεια, Γραφείο Προμηθειών).

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *