Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του νομικού προσώπου Π.ΑΚ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2015

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» το μέρος Β΄ άρθρο 14 και 15,Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες τουΔημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»,
Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟργανισμώνΤοπικήςΑυτοδιοίκησης(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

7. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

8. Τονπροϋπολογισμότου Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.

9. Την με αριθ. 70/2014απόφασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΝομικούΠροσώπου Δημοσίου Δικαίου «Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός» μετηνοποίαεγκρίνεταιηδιενέργεια τηςπρομήθειαςτροφίμωνγιατη σίτισητων βρεφών – νηπίων καθώς και των αναγκών των κυλικείων των ΚΑΠΗ,γιατο έτος 2015 και συγκεκριμένα μέχρι τις 31-12-2015.

10.Την μεαριθ. 419/09-12-2014 ΑπόφασητηςΟικονομικήςΕπιτροπήςμετηνοποίαεγκρίθηκανοιόροι της διακήρυξηςτουδιαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

11. Την αριθ. 6/2015 Διακήρυξη του Δήμου Ηγουμενίτσας,

12. Την αριθ. 119/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συνέχιση του διαγωνισμού,

Αποφασίζει

Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την προμήθεια τροφίμων για όλες τις ομάδες της αριθ. 6/2015 Διακήρυξης για τις ανάγκες των δομών του ΠΑΚΠΠΟ και του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2015 με δικαίωμα παράτασης δύο μήνες και χωρίς να υπάρξει υπέρβαση της αξίας της ποσότητας της σύμβασης και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου.
Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στις εξής ομάδες: Ομάδα Α2 – Ελαιόλαδο, Ομάδα Β’ – Οπωροκηπευτικά (λαχανικά και φρούτα), Ομάδα Γ’ – Είδη κρεοπωλείου, Ομάδα Δ΄- Είδη ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή, για την Ομάδα Α’ – Είδη παντοπωλείου, Ομάδα Ε΄- Είδη Γαλακτοπωλείου (Παιδικοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ), Ομάδα ΣΤ’ – Είδη γαλακτοπωλείου (βοηθητικό προσωπικό του ΠΑΚΠΠΟ), Ομάδα Ζ’ – Είδη γαλακτοπωλείου (εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου Ηγουμενίτσας) και Ομάδα Η’ – Είδη αρτοποιείου, συνολικού προϋπολογισμού .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *