Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη ανάδοχου της Υπηρεσίας με τίτλο: “ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

dentraΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄) «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 5. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 6. Την με αρ. 21/2015 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 7. Την με αρ. 185/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 14.998,62€ για την παροχή της υπηρεσίας «Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων» στον ΚΑ: 35.7336.02 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αρ. 21/2015 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔήμουΗγουμενίτσας.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 14.998,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του αναδόχου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑ: 35.7336.02 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ »

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:15 στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και ισχύει.

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι ηχαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή (προ ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ)  θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύονται από:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία, κάθε υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
 • Έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπό ανάθεση υπηρεσία με τίτλο “ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ“, έχει εκτιμήσει όλες τις παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με αυτή, έχει μελετήσει το σύνολο των εργασιών-ενεργειών που περιγράφονται στην αριθ. 21/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση  όλων των υπηρεσιών-εργασιών σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής της  ως άνω  Μελέτης.
 • Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος του υποψηφίου λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ.
 1. Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(Ασφαλιστική Ενημερότητα).
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (Φορολογική Ενημερότητα).

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες, συνοδευόμενη από την με αρ. 21/2015 εγκεκριμένη Μελέτη. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 )

 Μελέτη 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *