Πρόσληψη 7 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

OTAΈχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α΄ ) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων », σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως σήμερα ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 ( ΦΕΚ 54 Α΄ ) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).
  3. Την αριθμ.πρωτ.704/1-2-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί κήρυξης των Π.Ε. Άρτας, Π.Ε.Ιωαννίνων, τμήματος της Π.Ε.Θεσπρωτίας και της Π.Ε.Πρέβεζας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων που ισχύει μέχρι την 1η Μαϊου 2015, η οποία εκδόθη- κε κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ
  4. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου
  5. .Την αριθμ.    23/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά  (07) ατόμων    με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση ,  των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου
  6. Την υπ’αριθμ  435/9256 /25-02-2015 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ,

Την πρόσληψη με επιλογή  επτά  (07) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας  , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

509028

2412412

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

1.  Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος,  να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

3.  Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου  στο Γραφείο Προσωπικού από 04-03-2015  έως και 05-03-2015 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε κατηγορία .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.

2.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση:

– ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

– ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε  Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  παρ. 1 του Ν. 2190/94 και  αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Χειριστές Μηχανημάτων Έργων , όπως περιγράφονται κατά τον ανωτέρω πίνακα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης  σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *