Πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών (Μαθητική Εστία)

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπαριθμ.ΣΟΧ1 / 2015

                  Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου Ν 21 του. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010.

3.Την υπαριθμ. ΔΙΠΠ / Φ.ΕΓΚΡ.1 / 199/26203 / 05.12.2014 Εγκριτική της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ280 / Α / 28-12-2006 ), όπως ισχύει σύμφωνα με το αριθμ.7062 / 12.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

4.Την με αριθμ. 96/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών με την οποία καθορίστηκε η ειδικότητα για την εγκριθείσα θέση.

5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ2394 / τ.Β / 06.08.2012).

6.Την με αριθμ. Θ.646 / 22-05-2015 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

                                              Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (1) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών (Μαθητική Εστία) που εδρεύει στους Φιλιάτες και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ( βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

      ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός ατόμων
100Δήμος ΦιλιατώνΦιλιάτεςΔΕ Εποπτικού Προσωπικού8 μήνες1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό Θέσης)

Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

1001 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

ΟΙ ενδιαφερόμενοι καλούνται ΝΑ ΤΗΝ συμπληρώσουν Αίτηση ΜΕ κωδικο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά ΜΕ συστημένη Τεκμηρίου Επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες , απευθύνοντάς ΤΗΝ ΣΤΟ Γραφείο Προσωπικού ΤΟΥ Δήμου Φιλιατών υπόψη κας Αμαλίας Μάνου (τηλ επικοινωνίας:.. 2664360164 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ΚΑΙ αρχίζει Από ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Επόμενη Της τελευταίας δημοσίευσης Της παρούσας ΣΕ τοπικές Εφημερίδες Η Της ανάρτησής Της ΣΤΟ Κατάστημα Της υπηρεσίας μας ΚΑΙ ΣΤΟ χώρο ανακοινώσεων ΤΟΥ δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *