Συνεδρίαση του Δημνοτικού Συμβουλίου Ηγ/τσας (η 1η δια ζώσης μετά την πανδημία) την Δευτέρα-Δείτε τα 22 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1οΈγκριση λογότυπου τουριστικής προβολής του Δήμου.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2020.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος πρώην «Κεντρικό» στο Δρέπανο.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος πρώην «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΟρισμός διαχειριστή κίνησης λογαριασμού μέσω e-DIAS.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 69/2019 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο Εξέταση αιτήματος κ. Βασίλη Μίαρη για κατασκευή αγωγού ομβρίων και αγωγού αποχέτευσης και σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας της κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2019 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ανταλλαγή έκτασης λόγω ρυμοτομίας στη θέση «Βουνίστρα» της Κοινότητας Πέρδικας και εξέταση νέου αιτήματος του κ. Ζαχαριάδη Σωτήριου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 9/2015 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση έκτασης 4,5 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή «Λούτσα» της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 12 και Ο.Τ. 11Α έπειτα από την με αριθ. πρωτ. οικ. 3244/10-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 19 και Ο.Τ. 19Α έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 3205 πε/21-01-2020 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθ. 1226 τεμαχίου διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας, έκτασης 10.125τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Πέρδικας της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την συλλογή του ελαιοκάρπου.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθ. 1225 τεμαχίου διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας, έκτασης 13.062τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Πέρδικας της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την συλλογή του ελαιοκάρπου.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΤροποποίηση της με αριθ. 221/2017 απόφασης του ΔΣ Ηγουμενίτσας σχετικά με  την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο Κέντρα κοινότητας, Α/Α ΟΠΣ 1552 ΤΟΥ ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» που αφορά παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης από  το Ε.Π.  Ήπειρος  2014-2020 για την χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2023.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΛήψη απόφασης για πρόσθετη αποζημίωση για πρόσθετη παροχή εργασίας απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον καθαρισμό, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΈκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά, ισχύος 1 MW, λόγω προσθήκης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 500 KW στη θέση «αρ. τεμ. 469» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας Δ.Ε. Ηγουμενίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΕ Θεσπρωτίας και με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΈγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΣΙΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ» που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας (αριθμός μελέτης: 18/2020).

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΈγκριση Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΟρισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) “για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα στην ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο. 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΈνταξη του Δήμου στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “S.D.G. 17 GREECE”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΜετονομασία πλατείας ΤΙΤΑΝΗΣ στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 22οΜετονομασία πλατείας ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στην Κοινότητα Συβότων.

-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *