Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 23 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση ψηφίσματος κατά της χρήσης των πυρηνικών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Έκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Έκδοση ψηφίσματος για τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού των δομών Υγείας της Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Απόφαση για τη στήριξη των εργαζομένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «το εργαστήρι» και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΔΙΑΥΛΟΣ» και «ΑΡΙΩΝ» του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η & 1η): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 156 κλινών 4*, στη θέση «Βρέστα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου», με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IONIANSEADELIGTIKE».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η, α/α 1) του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED- Ελληνικό Τμήμα», (3) Δ.Ε. Μαργαριτίου & Πέρδικας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IGIPOSEIDONS.A.».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δήμ****ς Μ******λου (εργοστάσιο) στην Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ερρίκο Μητσιώνη και κα Αικατερίνη Διαμάντη, ενεργούντες από κοινού ή κατά μόνας για την άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 293/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 314/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 361/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 362/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 363/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 364/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 366/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασή της για παραχώρηση δουλείας διόδου πρόσβασης σε δημοτική οδό διανομής στην Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2022 απόφασή της για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της διασταύρωσης της οδού 8ης Οκτωβρίου με την οδό Παλαμά στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 51/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμάχια με αρ. 60 & 62.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 52/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Σκορπιώνας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμ. 499, 498, 495 και 98 διανομής αγροκτήματος Σκορπιώνας έτους 1957.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο
Παράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο
Τροποποίηση της με αρίθμ. 373/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής».
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 22ο
Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης έτους 2022 ποσού 44.073,79 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος
& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΘΕΜΑ 23ο
«Ενημέρωση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μαργαρίτι και καταγγελία για απόκρυψη στοιχείων».
*Θέμα μετά από αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν των παρεχόμενων διευκρινήσεων που εστάλησαν με το από 20-10-2022 διευκρινιστικό email.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *