Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 32 θέματα

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Επικαιροποίηση της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έγκριση της B΄ Φάσης (Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας 2015-2019. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για ελεγχόμενη στάθμευση και αξιολόγηση της προτεινόμενης πρότασης για τη χωροθέτηση θέσεων. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Επί αιτήματος εταιρείας cosmote για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης υπογραφής νέων συμφωνητικών με την εταιρεία Victus, που συστάθηκε από τις εταιρείες Wind & Vodafone, για τους σταθμούς 2466-Παραπόταμος, 330-Ηγουμενίτσα, 877-Σύβοτα και 253-Ηγουμενίτσα και λύση των υφιστάμενων συμφωνητικών. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Πέρδικα (σπίτι γλυκού). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Πέρδικα (Ιωάννης Ντάγκας). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Πέρδικα (Ζήσης Μαντζέκης). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Ηγουμενίτσα (Παύλος Μακρίδης). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση των με αριθμ. 130 και 131/2015 αποφάσεων του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” σχετικά με την έγκριση των από 24-11-2015 και 11-12-2015 Πρακτικών Καταστροφής Υλικών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Σχετικά με τη λύση από κοινού και αζημίως της υπ’ αριθμ. 21729/11-9-2015 σύμβασης μεταξύ της ΕΝΑΚΤ Περιβαλλοντική – Ενεργειακή Α.Ε. και του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Ν.11389/1993 και του Ν.22286/95. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 €. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων (Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.4257/11-4-2014). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων κλπ Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων του Ν.4264/2014. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ 270/1981). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής αντιμετώπισης και επίλυσης Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων που προκύπτουν στο Δήμο Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων, περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο Ορισμός αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *