ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: 21 θέσεις για διευθυντές δημοτικών σχολείων (προκήρυξη)

Share Button

pinakasΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα στα σχολεία:
1. 12/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
2. 12/θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
3. 12/θέσιο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
4. 12/θέσιο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
5. 12/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς
6. 10/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου
7. 7/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών-«Κωνσταντίνος Ζάππας»
8. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκληςσίου-Σαγιάδας
9. 6/θέσιο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
10. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καστρίου
11. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου
12. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας
13. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας
14. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου-«Αρχαία Ελέα»
15. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας
16. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς
17. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου
18. 6/θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών
19. 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής
20. 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου και
21. 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Συβότων

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 20ή Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, ήτοι μέχρι 22/05/2015.
Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (22/05/2015), ήτοι μέχρι 26/05/2015.

Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ.323/1993 (ΦΕΚ139/25-08-1993 τ. Α΄).

Οι προϋποθέσεις επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και τα κριτήρια επιλογής στα άρθρα 18 και 19 του ίδιου Νόμου.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από :

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι : α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν.4327/2015.
8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων, όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός. Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων δηλώνουν για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων ως ακολούθως : α) η μία σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, β) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, γ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *